AUTO SECURIT Zrt.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI

1.1 Alapfogalmak

1.1.1 Szolgáltatás

A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott és a 36/2007. (III.26.) GKM rendeletnek megfelelő viszonteladó, a jelen szabályzat szerinti mobil parkolási szolgáltatások, illetőleg úthasználati jogosultság megrendelése esetén az előfizetéssel és megfelelő típusú GPS berendezéssel, vagy mobiltelefonnal rendelkező ügyfelei számára továbbértékesíti a Szolgáltató, mint viszonteladó által továbbértékesített, az NMFSZ Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., a továbbiakban: NMFSZ) által biztosított, a jelen szabályzat szerint igénybe vehető, a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló, 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint biztosított mobilparkolási szolgáltatást, illetőleg 1988. évi I. törvény, valamint a 36/2007. (III.26.) GKM rendelet előírásainak megfelelően a 37/2007. (III.26.) GKM rendeletben a meghatározott utak használat fizetendő használati díj megfizetésére irányuló szolgáltatást.

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek biztosítására Szolgáltató és az NMFSZ szerződést kötött, így a jelen szolgáltatási szabályzatba foglalt Szolgáltatás nyújtására a jelen szolgáltatási szabályzat alapján kerül sor a Szolgáltató és a Megrendelő között.

A Szolgáltatás kiegészítő szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott más szolgáltatásoktól teljes mértékben elkülönülő szolgáltatás, az a Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás azzal, hogy bármely szolgáltatás esetleges hibája alapján alkalmazható jogkövetkezmények kizárólag e szolgáltatásrész tekintetében következnek be, illetőleg alkalmazhatók, azok nem érintik a többi szolgáltatást, illetőleg annak teljesítését. A szolgáltatások oszthatóságára tekintettel Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést semmilyen alapon nem jogosult visszautasítani, illetőleg a szerződésszegés jogkövetkezményeit más szolgáltatásokra is kiterjedően alkalmazni.

A Szolgáltatás igénybevételének minimális feltételei:

i. A mobil parkolási szolgáltatás igénybe vétele érdekében a Szolgáltató által üzemeltetett berendezés GPRS kommunikációra alkalmas legyen, valamint megfeleljen a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges verziónak, az e-matrica szolgáltatás érdekében pedig a Megrendelő mobiltelefonja alkalmas legyen az ehhez szükséges alkalmazás futtatásához

ii. A mobil parkolás igénybe vétele érdekében a gépjárműben legyen alkalmas kezelőegység a parkolás megkezdéséhez

iii. Érvényes és hatályos Szolgáltatási szerződés a Szolgáltatóval

iv. Semmilyen jogalapon és jogcímen nem áll fenn Megrendelő oldalán késedelem Szolgáltatóval szemben

1.1.2 Szolgáltató

Az AUTO SECURIT Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044381), amely a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatásra irányuló jogszabályi és szerződéses feltételek alapján jogosult jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.

1.1.3 Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a szolgáltatási szerződés, valamint a jelen szolgáltatási szabályzat alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. A Megrendelő egyetemlegesen felel a Számlafizetővel a szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Megrendelői oldalon külön Számlafizető is szerződő félként részt vesz, akkor a jelen szabályzat értelmezése során Megrendelő meghatározás alatt szükség szerint a Számlafizetőt is érteni kell.

1.1.4 Számlafizető

Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás ellenszolgáltatását teljesíteni köteles. A Számlafizető egyetemlegesen felel a Megrendelővel, a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Megrendelői oldalon külön Számlafizető is szerződő félként részt vesz, úgy a jelen szabályzat értelmezése során Számlafizető meghatározás alatt szükség szerint a Megrendelőt is érteni kell.

1.1.5 GSM Szolgáltató

Az a jogi személy, aki a távfelügyeleti szolgáltatás biztosításához szükséges SIM kártyát és a GSM szolgáltatást biztosítja.

1.1.6 Mobil parkolás

Az NMFSZ által szolgáltatott mobil parkolási rendszer, amelynek részletei, az irányadó általános szerződési feltételei a www.nemzetimobilfizetes.hu internetes portálon megtalálhatók.

1.1.7 E-matrica szolgáltatás

A NÚSZ Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ) által értékesített, úthasználati jogosultságot biztosító e-matrica megvásárlására irányuló szolgáltatás.

1.1.8. A Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelen szolgáltatási szabályzat, valamint a Felek által aláírt, GPS alapú szolgáltatások tárgyában létrejött Szolgáltatási szerződés, illetőleg az ahhoz kapcsolódó Mobil Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtja a Megrendelő részére, aki köteles a szolgáltatási szabályzat és szerződés feltételeit tiszteletben tartani, és az igénybe vett Szolgáltatásért a meghatározott mértékű kauciót, illetőleg díjat határidőben megfizetni. Valamennyi – a Szerződés alapján a Feleket megillető – jog és kötelezettség a Felek által kötött Mobil Szolgáltatási szerződés (a jelen Szolgáltatási Szabályzatban úgy is, mint: Szerződés, Szolgáltatási szerződés), a jelen Szolgáltatási Szabályzat, a Kezelési Utasítás, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ által kibocsátott, a Szolgáltatásra, annak igénybe vételére és értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó általános szerződési feltételek együttes tartalma alapján értelmezhető.

1.1.8 Díjszabás

Felek a Szolgáltatás ellenértékeként Szolgáltatót megillető díjakat, azok érvényesítésére irányadó szabályokat a Mobil Szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jelen szabályzat rögzíti. Amennyiben a Szolgáltatási szerződés erről nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató által alkalmazott, mindenkor hatályos díjszabásban foglalt ellenértéket köteles Megrendelő a Szolgáltatás ellenében megfizetni.

Szolgáltató a Mobil parkolási szolgáltatás nyújtásáért, a Megrendelő részére a ténylegesen igénybevett parkolás indítások után alkalmanként 76,- Ft + ÁFA, azaz hetvenhat forint + ÁFA összegű kényelmi díjat számol fel, amelyhez felszámításra kerül az NMFSZ által a ténylegesen eltöltött parkolás időtartamára az adott helyszínen előírt, perc alapú parkolási díj összege ÁFA-val növelt összegben.

Az e-matrica szolgáltatás nyújtásáért Szolgáltató a Megrendelő által megvásárolt e-matricánként számított 150,- Ft + ÁFA, azaz egyszázötven forint + ÁFA összegű díjra jogosult, amelyhez felszámításra kerül a NÚSZ által az adott e-matrica tekintetében meghatározott úthasználati jogosultság díja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díjszabás feltételeit Szolgáltató időről időre egészben, vagy részben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint írásban, a Mobil Szolgáltatási szerződésben Megrendelő által megadott e-mail címre megküldött e-mail üzenet útján értesíti. Amennyiben Megrendelő a módosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani. A díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha a Megrendelő ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

1.2 A Szolgáltatási Szabályzat célja, és szabályozási köre

1.2.1 A Szolgáltató a Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Felek jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket, körülményeket.

1.2.2 A Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételei a Felek között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen Szolgáltatási Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően az NMFSZ és a NÚSZ Általános Szerződési feltételei, valamint a hatályos jogszabályi előírások irányadóak. Emellett a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.

1.3 A Szolgáltatási Szabályzat közzététele

A Megrendelő a Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételeit a Szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban elfogadta. A Szolgáltatási Szabályzat Megrendelő által történő elfogadása a Szolgáltatási szerződés hatályba lépésének előfeltétele. A Szolgáltatási Szabályzat megfelelő közzétételének számít az internetes felületen történő közzététel. Az internetes közzététel a www.skyguard.hu honlapon történik. A Szolgáltatási szabályzat, illetőleg annak módosítása a közzététellel lép hatályba.

1.4 A Szolgáltatási Szabályzat hatálya

A Szolgáltatási Szabályzat mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

II. FEJEZET: A SZOLGÁLTATÁS – A MEGRENDELŐI JOGVISZONY TÁRGYA

2.1 A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása a Megrendelő részére a Szolgáltatási szerződés, valamint a jelen Szolgáltatási Szabályzat rendelkezési szerint. A jelen Szolgáltatási Szabályzat által nem szabályozott egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket a külön szerződések tartalmazzák. A Megrendelő számára a Szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által megadott paraméterekkel lehetséges. A Szolgáltató a Megrendelő részére a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott gépjárművek parkolásához, illetőleg a díjköteles utaknak a Megrendelő által meghatározott gépjárművel történő használatra való jogosultság megteremtése érdekében biztosítja a Szolgáltatást.

Megrendelő a Szolgáltatás biztosítása ellenében, a Szolgáltató díjszabásában, vagy a Megrendelővel közösen meghatározott kényelmi díjat, a mobil parkolási szolgáltatás igénybe vétele alapján az egyes parkolások darabszáma alapján számítva, valamint az egyes parkolások időtartama alapján a parkolókat fenntartó és üzemeltető harmadik személyek által meghatározott parkolási díjat, az e-matrica szolgáltatás igénybe vétele alapján pedig matricánként a NÚSZ által meghatározott úthasználati díjat köteles fizetni.

Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételekor részben a Szolgáltató, részben a saját Mobil GSM Szolgáltatója hálózatán keresztül csatlakozik az NMFSZ által működtetett parkolási, illetőleg a NÚSZ által biztosított e-matrica rendszerhez, amely kapcsolat létrejöttekor a Szolgáltatás által az egyes parkolásokhoz, illetőleg e-matrica igénylésekhez kapcsolódóan adatokat küld és kap.

2.2 A Szolgáltatás időbeli hatálya – A Megrendelői jogviszony létrejötte és módosítása

2.2.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási szerződés megkötését – amennyiben az aláírásra a felek által nem egy időben kerül sor, úgy a Megrendelő által aláírt példánynak Szolgáltató általi kézhezvételét – legfeljebb 3 munkanappal követően nyújtja a Szolgáltatást a Megrendelő részére. A megrendelői jogviszony úgy jön létre, hogy a Megrendelő a Szolgáltatási szerződést aláírja, és meghatározott óvadékot megfizeti, amelynek alapján a Szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére. Az e-matrica vásárlás feltétele a minimum 6.000,- Ft, azaz hatezer forint összegű óvadék Megrendelő által történő teljesítése.

Amennyiben az óvadék Szolgáltató által részben, vagy egészben felhasználásra kerül, úgy Megrendelő köteles – a Szolgáltató erre irányuló felhívásának kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül – az óvadék összegét az eredetileg meghatározott összegre kiegészíteni, amelynek elmaradása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal felfüggeszteni.

2.2.2. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Szolgáltatási szerződésben megjelölt gépjármű(vek)nek nem ő a tulajdonosa, vagy üzembentartója, úgy a gépjármű(vek) tulajdonosa, vagy üzembentartója a Szolgáltatási szerződés megkötéséhez, a Szerződés alapján Szolgáltató által végzett adatkezeléshez és -feldolgozáshoz írásban hozzájárult.

2.2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendszer bármely elemén változtasson, ha az újonnan alkalmazott műszaki megoldás a kiváltott műszaki megoldással legalább azonos vagy magasabb szintű szolgáltatás nyújtható.

2.2.4. A Megrendelő személyében változás az erre vonatkozó Szolgáltatási Szerződés írásbeli módosításával lehetséges. A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Szabályzatban szabályozott kivételekkel a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a Szolgáltatást, amelynek érdekében éves szinten 96,00 %-os rendelkezésre állást vállal. A jelen Szolgáltatási Szabályzatban és a Szerződésben nem taxatíve nevesítettek azok az esetek, amelyek fennállása esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

III . fejezet A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért

3.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a 2.2.1. pontban meghatározott időponttól és feltételek fennállása esetén a Megrendelő számára folyamatosan biztosítja a Megrendelő díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy az a Szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszerét folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül megfelelően javítja.

3.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis maior), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő érdekkörében, vagy a Szolgáltatásra vonatkozó szabályok Megrendelő általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

3.1.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Magyarország területe a GSM szolgáltatók, illetve a mobil parkolási szolgáltatás által nem teljesen lefedett. Szolgáltatót a szolgáltatás nem megfelelő minőségéből eredő, illetve a GSM szolgáltató szolgáltatásának esetleges meghibásodásával, e GSM szolgáltatások működésében vagy a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt térben és időben, illetve a rádiófrekvenciáknál bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett károkért felelősség nem terheli, ideértve az extrém időjárási körülményeket is. Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltatás hibája a GSM szolgáltató, internet és/vagy adatátviteli szolgáltató hibájából ered.

3.1.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon károk tekintetében, amelyek a Megrendelőt amiatt érik, hogy a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága megszűnik, vagy úgy módosul, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni a Szolgáltatási Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben a Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága megszűnésével, vagy módosulásával egyidejűleg megszűnik.

3.1.5. Amennyiben Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtására fennálló jogosultsága bármely okból felfüggesztésre, vagy egyébként korlátozásra kerül, úgy a Szolgáltatás nyújtása – a Szolgáltatóval szemben alkalmazott korlátozás időtartamára – felfüggesztésre kerül.

3.1.6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a Megrendelő a Szolgáltatást nem a Kezelési útmutató előírásainak megfelelően használja.

3.1.7. A GSM szolgáltatás, illetve a Mobil parkolás esetleges hiánya, időszakos kimaradása kizárja a Szolgáltató felelősségét.

3.1.8. Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatást a Megrendelő részére biztosítani a jelen Szolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ által mindenkor biztosított feltételek és szolgáltatási terület elérhetőségek mellett.

3.1.9. Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást ingyenesen biztosítani Megrendelő részére. Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, hardver és software javítása, karbantartás, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás. Mindezért igény esetén Szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani.

3.1.10. Megrendelő hozzájárul, hogy Szolgáltató az adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza. A felek kötelesek a másik féltől tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az adatait a szolgáltatás nyújtásához, minőségének javításához, illetve annak a megrendelői igények szerinti bővítése céljából, közvélemény-, vagy piackutatás céljából szükséges adatkezelés megvalósításához a jogszabályi előírások megtartásával harmadik személyek számára átadja. Megrendelő az adatkezeléshez való hozzájárulást önkéntesen adja, ismeri annak célját és megvalósítási módját, amelyről bővebb információt Szolgáltató ügyfélszolgálata nyújt. Az adatkezelés és -feldolgozás a fentiektől eltérő módon csak a Megrendelő írásos hozzájárulása alapján lehetséges.

3.1.11. Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltatás a Szerződés aláírása, illetve az NMFSZ részére átadott, a Szolgáltatáshoz szükséges adatok rögzítése – és a Szerződésben megállapított óvadék megfizetése – után három munkanapon belül biztosítja Szolgáltató a Szolgáltatás rendelkezésre állását.

3.1.12. Megrendelő rendszám, időpont és az észlelt hibajelenségnek pontos megjelölésével írásban (legalább e-mailben) történő bejelentése alapján a Szolgáltató köteles az üzemzavarokra utaló körülményeket kivizsgálni, az esetleges üzemzavarok elhárítása iránt haladéktalanul intézkedni. A Szolgáltató csak azokat a hibákat köteles elhárítani, amelyek a saját, illetőleg általa a Megrendelő részére átadott berendezésének meghibásodása miatt következtek be. A hibajavítás az esetleges jótállási idő elteltét követően díjköteles szolgáltatás. A Megrendelő saját berendezéseinek (gépjármű és elektronikus rendszere, stb.) hibáit a Megrendelő a saját költségén köteles kijavíttatni. Amennyiben a Szolgáltatás a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem működik szerződésszerűen, úgy a díjak mérséklésére nincs lehetőség. A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezett hibákat a Szolgáltató saját költsége terhére köteles kijavítani. Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása miatt rendeli el, erről a Megrendelőt köteles 8 (nyolc) nappal előzetesen értesíteni (amennyiben az 2 óránál hosszabb időtartamú), egyben tájékoztatni a szünetelés várható időtartamáról, amely azonban az 5 (öt) napot nem haladhatja meg. A Szolgáltatás szünetelésének bármely okból történő bekövetkezése esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek kártérítéssel semmilyen alapon nem tartozik, kivéve a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozást.

3.1.13. Szolgáltató, mint az NMFSZ-nek, illetőleg a NÚSZ-nak a viszonteladója, az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ által biztosított szolgáltatásokat értékesíti Megrendelő számára. A viszonteladói minőségből adódóan a Szolgáltatás működésének, illetőleg a Szolgáltatás jelentős elemeinek biztosítása Szolgáltató érdekkörén kívül esik, ezért Szolgáltató helytállási kötelezettsége korlátozott, így nem terjed ki különösen, de nem kizárólag az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ mindenkori informatikai, internet, illetőleg GSM szolgáltatója által nyújtott szolgáltatások miatti hibákra. Szolgáltató e korlátozott felelőssége következtében Megrendelő köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy a Szolgáltatás igénybe vételét minden esetben és kizárólag úgy kezdje meg, hogy előtte megbizonyosodjon meg a Szolgáltatás elindításának sikerességéről – melyet a GPS berendezés hang és fényjelekkel, az e-matrica szolgáltatás rövid szöveges üzenettel egyértelműen visszajelez. Amennyiben Megrendelő a visszajelzés elmaradásának hiányában nem választ másik alternatív megoldást a parkolási, vagy úthasználati díj fizetésére, úgy ennek valamennyi jogkövetkezménye tekintetében kizárólagos helytállási kötelezettséggel tartozik.

3.1.14. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatással érintett járműveibe beépített GPS rendszer a jármű leparkolásakor és az indítókulcs kivételekor, valamint az indítókulcs behelyezést követően a gyújtás ráadásakor, a jármű GPS lokalizáció szerinti tartózkodási pozícióját a saját számítógépes rendszerén keresztül, automatikusan megküldi az NMFSZ számítógépes rendszerébe, a Mobil parkolás elindítása céljából. A folyamat elindítására a járműbe szerelt rendszer, kiépítésétől függően csipogó/sípoló hanggal figyelmezteti a Megrendelőt.

A Mobil parkolási szolgáltatás indítása és leállítása a fentiek szerint elküldött jelek felhasználásával történik, azonban a parkolás elindítása és leállítása a Megrendelő szándékától függ, amely információk a járműben elhelyezett számtasztatúra, infra tasztatúra, vagy LCD tasztatúra használatával kerülnek a Szolgáltatón keresztül az NMFSZ-hez továbbításra. A gépkocsiba épített számtasztatúra, vagy LCD tasztatúra vagy infra tasztatúra használatának a Megrendelő részére történő bemutatása a Szerződés létrejötte előtt megtörtént, amit Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten elismer.

A Szolgáltatón keresztül történő parkolási szolgáltatás elindítás és leállítás nyugtázásáról a Szolgáltató számítógépes rendszere a Megrendelő gépjárművébe telepített GPS berendezésen keresztül kiépítéstől függően hang és/vagy fényjelekkel egyértelműen visszajelez. Amennyiben a parkolási szolgáltatás megindítását a berendezés nem igazolja vissza, a parkolási díj más módon történő megfizetéséről Megrendelő köteles gondoskodni.

E-matrica váltása az e célból az alkalmazásban létrehozott felhasználói profilban megjelölt forgalmi rendszámú gépjárműre lehetséges azzal, hogy szükség szerint e rendszám szabadon módosítható. Az alkalmazás megindítását követően Megrendelő köteles kiválasztani a megvásárolni kívánt e-matrica gépjármű kategóriáját (D1, D2, D3), valamint a megvásárolni kívánt e-matrica időbeli (10 napos, havi, évi) és megyei matrica esetén annak területi hatályát, és az alkalmazásban esetlegesen jelölt más szükséges adatokat megadni. A szükséges adatok megadását, és azok ellenőrzését követően a megrendelést véglegesíteni kell annak érdekében, hogy a megadott adatok a NÚSZ részére továbbításra kerülhessenek a jogosultságnak a NÚSZ által történő biztosítása érdekében. A kezdeményezett vásárlás sikerességéről, illetőleg annak esetleges sikertelenségéről a rendszer automatikus válaszüzenetet küld. Amennyiben a vásárlás sikertelen volt, úgy Megrendelő köteles az e-matrica más módon történő megváltásáról gondoskodni.

Az e-matrica telefonos alkalmazás útján történő megvásárlása esetén a Megrendelőt kizárólagos felelősség terheli, amennyiben az alkalmazáson keresztül harmadik személy Megrendelő tudta, vagy akarata nélkül, vagy annak ellenére vásárol e-matricát.

3.1.15. Szolgáltató nem felel a Megrendelő felelősségi körébe tartozó alábbi pótdíjfizetési kötelezettségekért:

a) Amennyiben a parkolási folyamatban a GPS eszköz műszaki meghibásodására vezethető vissza a Megrendelő pótdíjazása, de a műszaki meghibásodásról, illetve az ehhez kötődő szükségszerű hibajavításról a Megrendelő már kapott tájékoztatást Szolgáltató részéről.

b) Amennyiben a Megrendelő úgy kezdi meg a parkolást, illetőleg az úthasználatot, hogy nem bizonyosodik meg a Szolgáltatás elindításának sikerességéről – melyet a rendszer a parkolási szolgáltatás tekintetében hang és fényjelekkel, az e-matrica szolgáltatás tekintetében szöveges üzenettel egyértelműen visszajelez –, és ennek ellenére nem választ másik alternatív megoldást a díjfizetésre, akkor a pótdíj és az azzal esetlegesen felmerülő költségek viselője a Megrendelő.

c) A kezelési hibából adódó pótdíjazás esetén a Megrendelő viseli az anyagi költségeket. A Megrendelőt a Szolgáltató tájékoztatja a kezelés módjáról, a visszaigazoló vagy elutasító jelzések bevárásának fontosságáról és az egyéb, a mobilparkolás, illetőleg e-matrica szolgáltatás mint kényelmi szolgáltatás nyújtotta feltételekről, amely tájékoztatás megadását Megrendelő a Szerződés aláírásával elismeri, és azt tudomásul veszi.

3.1.16. Szolgáltatót, esetleg terhelő jogkövetkezmények alapján az igényérvényesítés lehetősége abban az esetben nyílik meg, amennyiben a Megrendelő a bírság kiszabását követő maximum 5 naptári napos jogvesztő határidőn belül értesíti a Szolgáltató 0-24 órás diszpécserszolgálatát (20/455-8386, 30/933-3446) a bírságolás tényéről a rendszám, időpont és helyszín megadásával annak érdekében, hogy a szükséges vizsgálatokat és pótdíjfizetést még 15 naptári napon belül el lehessen végezni.

3.1.17. GPRS kapcsolat hiba, adatforgalom nem, vagy nem megfelelő működéséből eredő bírság esetén Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.2. Tájékoztatás

3.2.1. Felek szerződéses kapcsolatuk során együttműködnek. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják.

3.2.2. A Szolgáltatási szerződés megszűnésekor, valamint eseti jelleggel a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt bármikor a Szolgáltató részletes információt kérhet az Megrendelőtől a Szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatairól.

3.3. Hotline support

3.3.1. A távfelügyelet végzésére illetve a Szolgáltatással kapcsolatos Megrendelői igények kielégítése, illetőleg a Megrendelő megfelelő tájékoztatása, információk rendelkezésre bocsátása, valamint a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében a Szolgáltató személyes (munkaidőben), illetve 24 órás telefonos diszpécserszolgálatot működtet.

3.3.2. A Szolgáltató a telefonszámaira érkezett hívásokról az őt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében hangfelvételt készít. A hívó felet erről a Szolgáltató minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügyet csak személyesen áll módjában intézni. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a jogszabályok által mindenkor meghatározott feltételek szerint tárolja.

3.4. Fogyasztói Érdekvédelem

A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések feltételeivel egyezően biztosítja a Megrendelő érdekeinek lehető legteljesebb védelmét.

3.5. Információvédelem

3.5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli. Az adatokat a kifejezett jogszabályi, hatósági vagy bírósági rendelkezés, illetőleg felhatalmazás esetét kivéve harmadik személynek nem szolgáltatja ki és nem teszi. A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges adatokat harmadik személy részére Megrendelő azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása érdekekében jogosult átadni az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ részére a Szolgáltatáshoz szükséges információkat és adatokat.

3.5.2. Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával a GPS alapú alapszolgáltatás jelszavát használja, amely a Szolgáltatási szerződésből eredő jogok gyakorlásánál a Szolgáltató általi azonosításra szolgál. Ennek megfelelően a Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, a szerződés tárgyát képező Szolgáltatással összefüggésben álló tájékoztatást telefonon, illetőleg megbízott útján személyesen kizárólag a megfelelő jelszó bemondása esetén adhat. A jelszó módosítása csak a Megrendelő hozzájárulásával, és megfelelő azonosítást követően lehetséges. Abban az esetben, ha a Megrendelő a jelszót elfelejti, akkor az ezzel kapcsolatos ügyintézésre csak személyesen kerülhet sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben gyanúja merül fel, hogy nem az erre jogosult személy kér tőle felvilágosítást, akkor az információ megadását megtagadja és az ügyfélszolgálatán, kellő azonosítást követően szolgáltasson csak adatot.

3.5.3. A jelszót a Szolgáltató üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó a Megrendelőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. FEJEZET AZ MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Díjfizetés

4.1.1. Megrendelő a Szolgáltatásért köteles kényelmi szolgáltatási díjat fizetni a Szolgáltató számlája alapján, ha a Mobil Szolgáltatási Szerződés eltérően nem rendelkezik, a számla kiállításától számított 8 napon belül. Megrendelő a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségének beszámítás útján történő teljesítésére nem jogosult.

Megrendelő havonta utólag köteles a kényelmi szolgáltatási díjat Szolgáltató részére megfizetni, amelyhez felszámításra kerül továbbá az NMFSZ által a parkolások alapján kiszámlázott mértékű parkolási díj, amely parkolási díj az adott hónapban ténylegesen eltöltött parkolás időtartamára az adott helyszíneken előírt, az adott parkolással érintett parkolási szolgáltató által meghatározott időegység alapú parkolási díj ÁFA-val növelt összegben kerül meghatározásra. A kényelmi díjhoz felszámításra kerül továbbá a NÚSZ által a megvásárolt e-matricák alapján meghatározott mértékű úthasználati díj ÁFA-val növelt összege.

A Szolgáltatás sikeres indításának minősül minden olyan tranzakció, amelyet a Szolgáltató rendszere sikeres vásárlásként regisztrált, ezért azok minden esetben díjfizetési kötelezettséget alapoznak meg Megrendelő terhére. Sztornó tranzakció végrehajtására nincsen lehetőség.

4.1.2. A Szolgáltató a Szerződésben részletezett szolgáltatásokról számlát bocsát ki a Megrendelő felé. A számlán szereplő összegek az alábbiakból tevődnek össze: kényelmi szolgáltatási díj, az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ által felszámolt díjak és költségek. A Szolgáltatás ellenében esedékessé váló díjak összegét a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.

4.1.3. A fizetési kötelezettség 15 napon túli elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt a szolgáltatásból kikapcsolni (a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni). Amennyiben Megrendelő a fizetési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szolgáltató jogosult Megrendelő jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani. Szolgáltató rendkívüli felmondásával egyidejűleg jogosult kiszámlázni a Szolgáltatási szerződés alapján meghatározott, Megrendelő részére biztosított kedvezmény összegét és a még ki nem számlázott egyéb költségeket, beleértve a késedelmi kamatot és a fizetési értesítések költségeit, valamint a késedelemmel érintett tételek alapján egyenként felszámított behajtási költségátalányt. A Megrendelő a szolgáltatásba való visszakapcsolását akkor igényelheti, ha tartozását előzetesen teljes mértékben rendezte.

4.1.4. Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabást az Ügyfélszolgálati irodában vagy a Szolgáltató (www.skyguard.hu) honlapjain megtekintheti. A Szolgáltató fenntartja jogát az árak módosítására és a szolgáltatások megváltoztatására, de a változásokról minden esetben 30 nappal korábban számlalevélben vagy egyéb módon értesítést küld ügyfeleinek. A Szolgáltató fenntartja továbbá azt a jogát, hogy korlátozásokat szüntessen meg és árakat csökkentsen, a Megrendelő külön értesítése nélkül.

4.1.5. Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök üzemkész állapotát.

4.1.6. Megrendelő köteles a Szolgáltató által számlázott díjat határidőben megfizetni.

4.1.7. Megrendelő köteles az adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban, a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül közölni.

4.1.8. Megrendelő köteles a Szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a Szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltatót ezzel kapcsolatban felelősség semmilyen alapon nem terheli – harmadik személyekkel szemben sem –, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

4.1.9. Megrendelő nem jogosult a Szolgáltatást semmilyen módon harmadik személynek továbbadni, közvetíteni, ennek megszegésével okozott kárért felelős. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható.

4.1.10. Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában.

4.1.11. A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a Megrendelő hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és a Megrendelőtől ehhez szükséges információkat illetőleg ezt igazoló okmányokat vizsgálni. A vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét magasabb összegű óvadék vagy egyéb más biztosíték (pl: garancia, bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni.

4.1.12. Amennyiben a Számlafizető a számlát a hónap 15. napjáig nem kapja kézhez, úgy ezt 3 munkanapon belül a Szolgáltatónál köteles jelezni.

4.1.13. Amennyiben Számlafizető a számlában feltüntetett díj összegszerűségét a fizetési határidő elteltét megelőzően vitatja, úgy e reklamáció elbírálásának a fizetésre halasztó hatálya van. A fizetési határidőt követően beérkező reklamációknak a vitatott számlában meghatározott díj fizetésére halasztó hatálya nincsen. A Szolgáltató a kifogást minden esetben érdemben megvizsgálja. Vita esetén a Megrendelő köteles bizonyítani állításai helytállóságát. Amennyiben a kifogás megalapozott, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget a Számlafizető részére a következő rendszeres számlában jóváírja. A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani a Számlafizető értesítése mellett. Ezen értesítést a bevezetést megelőző 30 nappal kell megküldeni.

4.1.14. Amennyiben a Megrendelő több gépjárműre veszi igénybe a Szolgáltatást, és bármelyik Szolgáltatási szerződés feltételeit megszegi, abban az esetben a Szolgáltató jogosult az alkalmazott szankciót a Megrendelő által igénybe vett valamennyi szolgáltatásra azonnali hatállyal kiterjeszteni.

4.1.15. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért Megrendelő a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybevevőjétől.

4.1.16. A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatosan okozott károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

4.1.17. A Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltató jogosult a jelen Szolgáltatási Szabályzatban, a Szerződésben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a késedelem teljes időtartamára.

4.2. A GPS kiegészítő egységgel kapcsolatos kötelezettségek

4.2.1. A Megrendelő részére átadott GPS kiegészítő egység kizárólag a Szolgáltató hálózatában nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosít. A Megrendelő részére átadott GPS kiegészítő egység, valamint az azon futó software olyan egyedi megoldásokat tartalmaz, amelyek felett Megrendelő kizárólag a Szolgáltatás nyújtása keretében vállalt kötelezettségek teljesítése céljából szerez felhasználási jogot, azok kizárólag a Szolgáltató hálózatában nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosítanak. E kötelezettség megszegése esetén Megrendelő köteles a Szolgáltatónak kártérítést fizetni. A GPS eszközhöz, valamint az azon működő software-hez fűződő szerzői jogok a fent meghatározott terjedelmű felhasználási jogon túlmenően kizárólag Szolgáltatót illetik, így azokat Megrendelő a jelen pontban foglaltaktól eltérő módon, vagy célból felhasználni nem jogosult. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és ilyen esetben Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A GPS eszközre telepített software felett fennálló valamennyi szerzői jog jogosultja Szolgáltató, ezért Megrendelő tudomásul veszi, hogy köteles a felhasználás érdekében számára biztosított jogokat a jelen pontban foglaltaknak megfelelően gyakorolni

4.2.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez használt GPS kiegészítő egység tulajdonjoga csak a Szolgáltató írásbeli értesítésével ruházható át.

4.2.3. Ha a Megrendelő a részére átadott GPS kiegészítő egységen bármilyen beavatkozást eszközöl, és ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Szolgáltatási szerződés súlyos megszegésének tekinti és jogosult azt azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelőtől kártérítést követelni.

4.2.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek arra visszavezethetően keletkeztek, hogy a Megrendelő a Szolgáltató értesítése és a beavatkozás jóváhagyása nélkül a GPS kiegészítő egységhez kiegészítő berendezést csatlakoztat, és ez rontja a Szolgáltatás, vagy a hálózat minőségét.

4.2.5. A GPS kiegészítő egységnek a Megrendelőnek felróható, vagy egyébként érdekkörén belül felmerülő okra visszavezethető meghibásodása, megrongálódása, rendeltetésszerű illetve üzemképes használatra alkalmatlanná válása, esetében a Szolgáltatót kijavítási, kicserélési kötelezettség nem terheli.

4.2.6. A Megrendelő kötelezettsége a Kezelési útmutatóban leírt módon üzemeltetni a GPS kiegészítő egység és az esetleges, nem megfelelő kezelésből adódó károk egyértelműen mentesítik a Szolgáltatót bármilyen kártérítési kötelezettség alól.

4.2.7. A jelen fejezetben rögzített rendelkezések megfelelően alkalmazandók a Szolgáltatásának mobil telefonon keresztül történő igénybe vétele esetén a szoftver használatára.

4.3. Adatszolgáltatás

4.3.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatási szerződés megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Szolgáltatási szerződés létrejöttét, annak teljesítését akadályozná, vagy gátolná.

4.3.2. A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés megkötésekor köteles a Szerződésben szereplő adatlapot kitölteni, és az ott szereplő összes pontban a helyes adatokat megadni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok alapján végzi.

4.3.3. A Megrendelő adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a Megrendelő által a Szolgáltatási Szerződésben rendelkezésére bocsátott adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából, illetve hibás, vagy hiányos megadásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

4.3.4. Amennyiben a Szolgáltatás tárgyát képező gépjármű bármilyen okból meghibásodik, megsérül, és ez a meghibásodás érinti a GPS kiegészítő egységet, a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál jelentkezni, illetve a Szolgáltató által megadott helyen és időpontban felülvizsgálat végett megjelenni.

4.4. Változás a Megrendelő személyében

4.4.1. A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltatási szerződés megkötésével őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

4.4.2. Magánszemély Megrendelő halála esetén, az örökös e minőségének hitelt érdemlő okirattal történő igazolásakor a Szolgáltatónál haladéktalanul bejelentést tenni köteles. Jogi személy jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutódlást köteles haladéktalanul be jelenteni. A Szolgáltató az örökös illetve jogutód kérésére az Szolgáltatási szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös) illetve a jogutód nevére díjmentesen átírja.

4.4.3. Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód válik a Szolgáltatási szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.

4.5. Együttműködés és tájékoztatás

4.5.1. A Megrendelő és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

4.5.2. Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

4.5.3. Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

4.5.4. Megrendelő a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb az észlelést követő munkanapon értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ilyen hiba esetén Megrendelő köteles a díjnak más módon történő megfizetéséről gondoskodni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Megrendelőt érintő költségekért.

4.5.5. Az Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatást GPS kiegészítő egységen keresztül veszi igénybe, úgy a Szolgáltató felszólítására köteles műszaki felülvizsgálat végett a Szolgáltató, vagy a szerelést végző cég telephelyét felkeresni. A műszaki felülvizsgálat elmaradása kizárja a Szolgáltató káresemény esetén bekövetkező esetleges felelősségét. A műszaki felülvizsgálat költsége a Szolgáltatót, a garanciaidőn túl beszerelt, vagy kicserélt alkatrészek költsége az Megrendelőt terheli.

4.6. A mobil telefonos alkalmazás, mint az e-matrica érvényesítési rendszer használata

Az e-matrica megvásárlása érdekében Szolgáltató által biztosított mobil telefonos alkalmazás, mint e-matrica érvényesítési felület jelszóval védett, az csak a Megrendelő által megadott jelszó ismeretében használható. Az alkalmazás letöltéséhez a Szolgáltató közreműködése szükséges az e-matrica szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató által megadott azonosító felhasználásával. Az alkalmazás a Szolgáltató által megadott jelszó ismeretében korlátlan számban letölthető.

Az alkalmazás, mint e-matrica érvényesítési felület útján vásárolt valamennyi e-matrica díját – abban az esetben is, ha az illetéktelen személy részéről keletkezik – érvényes eladásként köteles Megrendelő megfizetni.

V. FEJEZET: A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE, FELFÜGGESZTÉSE

5.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül Megrendelő felé tett egyoldalú írásos tájékoztatás után azonnali hatállyal korlátozni vagy azonnali hatállyal felfüggeszteni, ide értve, de nem kizárólag azt az esetet, ha Megrendelő határidőre történő fizetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni. A Szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása nem érinti a Szerződésben kikötött többi rendelkezést melyek változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A Szolgáltatás felfüggesztésre kerül, amennyiben a Megrendelő a teljesítésre nyitva álló határidő leteltétől számított 30 nap elteltéig sem teljesíti a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét. A Szolgáltatás újraindítására díj ellenében, az előzőleg megfizetni elmulasztott díj megfizetését követően van lehetőség.

5.2. Szünetel a Szolgáltatás, ha a Szolgáltatási szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik, így különösen, de nem kizárólag, ha Szolgáltató bármely okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtása körében vállalt kötelezettségeit.

5.3. Szünetel a Szolgáltatás a Megrendelő ilyen rendelkezése esetén is, a bejelentéstől a visszakapcsolásra irányuló kérelemben meghatározott időpontig. A visszakapcsolás díját a Megrendelő köteles megfizetni.

5.4. A Szolgáltatás kimaradásával, szünetelésével kapcsolatosan okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

VI. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1. A Szolgáltatási szerződés megszűnik, ha Felek közösen ebben állapodnak meg.

6.2. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést a 4.1.3. pont által meghatározottak szerint azonnali hatállyal felmondani.

6.3. A Szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik abban az esetben, ha a Megrendelő a GPS kiegészítő egységen, vagy a mobil telefonos alkalmazáson végzett bármilyen beavatkozás következtében a Szolgáltatást vagy annak minőségét Megrendelő bármilyen módon befolyásolja és ezt írásbeli felszólításra sem szünteti meg.

6.4. A fenti 6.2. és 6.3. pontba foglaltak alapján a Szolgáltatási szerződés megszűnésének napja az írásbeli felszólításban megjelölt és eredménytelenül eltelt határnapot követő nap.

6.5. Az Szolgáltatási szerződésnek a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.

6.6. Megrendelő a Szolgáltatás nyújtását írásban, indokolás nélkül, a tárgyhó végétől számított harminc napos felmondási idővel bármikor felmondhatja. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondási idő lejártáig fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását kiegyenlíteni.

6.7. A Szolgáltatási szerződés megszűnésekor Szolgáltató az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, valamint a Szolgáltatás alapján járó még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld a Megrendelő részére.

6.8. A Szolgáltatási szerződés megszűnésére tekintet nélkül Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, fennmaradó szolgáltatási díjat a számla kiállításától számított 8 napon belül kiegyenlíteni.

6.9. A Szolgáltatási szerződés megszűnik, ha a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága bármely okból megszűnik, illetve úgy kerül módosításra, hogy az a Szolgáltatási szerződés teljesítését és így a Szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató számára lehetetlenné válik.

6.10. A Szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató a Megrendelővel csak abban az esetben köt új szerződést, ha a Megrendelőnek vele szemben díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi Szolgáltatási szerződés megszűnését nem Megrendelő hibájából eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő vagy a Számlafizető a korábbi tartozását csak jelentős késedelemmel (legalább 2 hónappal az esedékességet követően) egyenlítette ki, úgy a Szolgáltató jogosult az újabb szerződés Szolgáltató általi megkötését a Megrendelő által a Szolgáltatási szerződés aláírását megelőzően teljesítendő, külön feltételekhez kötni.

6.11 Szolgáltató a Szerződést a Megrendelő szerződésszegése esetén írásban mondhatja fel. Felmondását indokolni köteles. A Szolgáltató a felmondást megelőzően írásban köteles felszólítani a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a szerződésszegés megszüntetésére biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a szerződés azonnali hatállyal felmondható. A jelen pontban foglaltak alkalmazása mellőzendő, amennyiben Megrendelő szerződésszegése a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásában, illetőleg a jelen Szolgáltatási szabályzat 8.8. pontjában rögzítettek megsértésében áll.

6.12. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 4.1.9., 4.1.11., 4.2., 7.1-7.6, 8.6, 8.7, 8.8, pontokban foglalt tilalomra utaló bármilyen jelet észlel, vagy egyébként a Szolgáltatásra vonatkozó szabályok ezt lehetővé teszik.

6.13. A Szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek teljesítése (pl. számlatartozás megfizetése) alól.

VII. FEJEZET A BIZTONSÁGRÓL

7.1. A Megrendelőnek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell eszközölnie annak érdekében, hogy a szerződött szolgáltatást jogosulatlanul ne lehessen használni.

7.2. Tilos megpróbálni jogosulatlanul bejutni bármelyik Szolgáltató rendszerében lévő számítógépre, hálózatra vagy más felhasználó jogosultságát megszerezni („cracking”). Ez a teljesség igénye nélkül, kiterjed az adatokhoz való illetéktelen hozzáférésre, olyan felhasználói jogosultság vagy számítógép használatára, melyhez nem adtak kifejezetten engedélyt, valamint a mobil parkolási szolgáltatás esetleges

biztonsági réseinek keresésére („probing”).

7.3. A biztonság lerombolását, biztonsági rések felderítését és kihasználását célzó programok használata tilos. Ilyen eszközök például a jelszókitaláló programok, jelszófeltörő programok, „network probing” eszközök.

7.4. Tilos kísérletet tenni arra nézve, hogy egy másik felhasználót, számítógépet vagy hálózatot zavarjunk a szolgáltatás igénybevételében, illetve szolgáltatás nyújtásában (DoS – azaz Denial of Service – támadások). Ez többek közt vonatkozik a hálózatok „elárasztására” („flooding”), egy hálózat vagy szolgáltatás túlterhelésére tett szándékos kísérletre, valamint egy számítógép összeomlasztására („crash”) tett kísérletre.

7.5. Azok a felhasználók, akik a rendszer, vagy a szolgáltatás biztonságát sértik meg, büntetőjogi és polgári felelősségre vonás lehetőségének teszik ki magukat. Tilos nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés megkísérlése) a Szolgáltató hálózati infrastruktúrájához és magánhálózatához is.

7.6. Tilos a nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés megkísérlése) olyan információhoz, melyet másnak szántak.

VIII. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszenek, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül, békés úton rendezzék.

8.2. Felek a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.

8.3. Felek között létrejött szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre a jelen Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételei, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az NMFSZ, illetőleg a NÚSZ által kiadott általános szerződési feltételek és egyéb előírások rendelkezései irányadók.

8.4. A Szolgáltatási szerződés – a Szolgáltató részére biztosított egyoldalú módosítás lehetőségén kívül – csak írásban módosítható.

8.5. Megrendelő a Szolgáltatást köteles rendeltetésszerűen használni. Megrendelő gondoskodik arról, hogy a rendszert kizárólag az általa felhatalmazottak kezeljék, beavatkozásokat a rendszeren keresztül csak az általa kijelölt illetékes személyek végezhessenek, valamint biztosítja, hogy az üzenetek küldésével kapcsolatos információkat csak ilyen személyek ismerhessék meg. Megrendelő a rendelkezésére bocsátott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

8.6. Megrendelő kötelessége és felelőssége az ügyfél oldali adatvédelem biztosítása, a jelszavak karbantartása és védelme, az adathozzáférés felügyelete, az adatok biztonsági másolatainak elkészítése, tárolása, kezelése, és minden egyéb, az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos feladat ellátása.

8.7. A Szolgáltatás továbbértékesítésére Megrendelő nem jogosult.

8.8 E szabályok Megrendelő általi megsértése a Szerződés azonnali hatályú felmondását, továbbá az ehhez főződő polgári jogi szankciók érvényesítését vonja maga után.

8.9. Megrendelő a szolgáltatás működőképességével kapcsolatos hiba bejelentést a hét minden napján, 0.00-24.00-ig, a +36 30 933 3446 telefonszámon teheti meg. Szolgáltató munkanapokon 09:00 és 16:00 között biztosítja az úgynevezett hotline supportot, melynek keretén belül Megrendelő jogosult a felmerült technikai, ill. a rendszer használatával kapcsolatos egyéb problémák bejelentésére. A szóbeli bejelentést Megrendelő köteles haladéktalanul- írásban is megerősíteni a +36 1 555 4499 fax számon. A telefonos bejelentés időpontja és a bejelentés szövege rögzítésre kerül. Szolgáltató az írásban érkezett bejelentést 15 napon belül írásban válaszolja meg.

8.10. A bejelentéskor Megrendelőnek közölnie kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a bejelentő személyi adatait (nevét, címét, telefonszámát), cégnevet, a vélt működési hiba jellegét leírását konkrét adatokkal, az érintett szolgáltatások azonosítóját, a gépjármű rendszámát, valamint az észlelés időpontját. Szolgáltató a bejelentést követően hibajegy-számot közöl az Megrendelővel. Nem tekinthető bejelentésnek, ha a fenti adatokat az Megrendelő hiányosan adja meg.

Dokumentum letöltése