• +36 20 933 3446

  Felügyeleti központ

 • +36 1 555 4400

  Ügyfélszolgálat

 • +36 1 920 6060

  Mobil support

 • HU | EN

  Nyelv

AUTO SECURIT Zrt.
Szolgáltató székhelye
1039 Budapest, Szentendrei út 407.
Telefon:+36-1-555-4400, hétfő – péntek: 7:30 – 17:00 óra között
E-mail:autosecurit@autosecurit.hu
Fax:06-1-555-4499
Vevőszolgálat nyitva tartása: hétfő – péntek: 7:30 – 17:00 óra között

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az AUTO SECURIT Elektronikai Vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye, levelezési cím: 1039 Budapest, Szentendrei út 407.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044381; adószáma: 12498750-2-41; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elérhetőségek: autosecurit@autosecurit.hu, +36 (1) 555 4400) által biztosított elektronikus út igénybe vétele útján létrehozott szerződéseire – különösen, de nem kizárólag – a www.skyguard.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, és az azokat igénybe vevők (a továbbiakban: Megrendelő) jogaira és kötelezettségeire meghatározott szabályokat tartalmazza. A Felek közötti viszonnyal kapcsolatos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat a Szolgáltató www.skyguard.hu internetes honlapján található Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (AASZ) tartalmazza, amely a jelen ÁSZF-vel együtt alkalmazandó a Felek viszonyára.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.skyguard.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik, valamint minden olyan elektronikus úton létrejövő kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a Szolgáltató és a Megrendelő között jön létre. A Szolgáltató honlapjairól történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A jelen ÁSZF
I. fejezete tartalmazza a szerződések elektronikus úton történő létrehozásának szabályait,
II. fejezet a szolgáltatások tárgyában létrejött jogviszonyok során irányadó szabályokat,
III. fejezet a parkolási és autópálya matrica vásárlása során irányadó különös szabályokat.

Definíciók

Szolgáltató: AUTO SECURIT Zrt. (székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 407., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044381, adószám: 12498750-2-41)

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, amely a Szolgáltató által a jelen ÁSZF szerint nyújtott elektronikus kereskedelmi, valamint az elektronikus úton megrendelhető szolgáltatásokat igénybe veszi.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.

Szerződés: a Felek között a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően elektronikus úton létrejött szerződés, amelynek tárgya a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybe vétele, a Szolgáltató által értékesített eszközök megvásárlása, amely szerződésnek a jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

ÁSZF: a jelen dokumentumban meghatározott, a Felek által vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó általános szabályokat meghatározó feltételrendszer.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezéseiben foglalt feltételek mellett nyújtandó szolgáltatás, amelyeket Megrendelő a Szerződés foglaltaknak megfelelően Szolgáltatótól megrendelt. Az egyes szolgáltatások egymástól elkülönülő, osztható szolgáltatások, így bármely szolgáltatás esetleges hibája alapján alkalmazható jogkövetkezmények kizárólag e szolgáltatásrész tekintetében alkalmazhatók, azok nem érintik a többi részszolgáltatást, illetőleg azok teljesítését. A szolgáltatások oszthatóságára tekintettel Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést semmilyen alapon nem jogosult visszautasítani.

Kiegészítő szolgáltatások: a Szolgáltató által nyújtott szolgátlatás mellett kiegészítő szolgáltatásnak minősül: Mobil parkolás, e-matrica, Üzemanyag vásárlás, Smart Rent.

Eszköz: A Szolgáltató által forgalmazott, Megrendelő által megvásárolható készülékek, tartozékok.

Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat: A Szolgáltató által a GDPR 12. cikkében meghatározott átlátható tájékoztatáshoz való jog megvalósulása érdekében közzé tett szabályzat.

I. Fejezet

 • Általános tudnivalók
 • Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, amelynek tárgyában a Felek között elektronikus, illetőleg elektronikus adathordozó útján jön létre szerződés.
 • A szerződés elektronikus úton létrehozható Interneten keresztül a Szolgáltató honlapjain (a kiválasztott termékek megrendelésével és a megrendelési folyamat végig vitelével), vagy a Szolgáltató által biztosított készülékek igénybe vétele útján, a Felek egyidejű fizikai jelenléte mellett személyesen, amely szerződéseket Szolgáltató automatikusan rögzít, és azokról minden esetben e-mailben visszaigazolást küld a Megrendelőnek.
 • A szerződés létrejötte érdekében az ÁSZF feltételeit kifejezetten el kell fogadni az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat (AASZ) rendelkezéseivel összhangban, e nélkül a szerződés nem jön létre. Az ÁSZF és az AASZ megismerésének, lementésének, annak elektronikus úton történő megküldésének a lehetőségét a Szolgáltató a honlapjain biztosítja.
 • A Szolgáltató honlapjain a Megrendelő által leadott megrendelés, illetőleg az egyéb elektronikus úton a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megtétele szerződési ajánlatnak minősül, amely megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával minősül elfogadottnak, ezért a szerződés – a jelen ÁSZF-ben és az AASZ-ban meghatározott feltételek fennállása esetén – a visszaigazolásnak Megrendelő által hozzáférhető válása pillanatában létrejön.
 • A Szolgáltató honlapjain böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet, megrendelés esetén azonban automatikusan létrejön a megadott adatokkal Megrendelő felhasználói fiókja az AASZ-ban részletesen leírt feltételekkel. A szerződés létrejötte érdekében Megrendelő megadja az azonosításához szükséges személyes adatait, amelyeknek a szerződés teljesítése érdekében történő kezeléséhez szükséges hozzájárulást visszavonhatatlanul megadja az AASZ-ban részletesen leírtak szerint. A Megrendelő személyének azonosításához szükséges adatok megadása és a szerződés létrejötte érdekében tett nyilatkozat megtétele a jelen ÁSZF és az AASZ elfogadását jelenti, a megrendelt Eszközök, Szolgáltatások ellenértékének teljesítése, úgy mint az Eszközök átvétele (telepíttetése), a Szolgáltatások igénybe vétele az átvétele az ÁSZF elfogadásának megerősítését jelentik.
 • A webáruházban található termékadatok, fotók, leírások a Szolgáltató tulajdonát képezik, ezért azok tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása, egyéb módon történő felhasználása csak a Szolgáltató előzetesen írásban megadott hozzájárulásával lehetséges.
 • A szerződés megkötése érdekében Megrendelő által tett nyilatkozatnak Szolgáltató részére történő hozzáférhetővé válása után rövid időn belül a Szolgáltató rendszere erről nyugtázó levelet küld a Megrendelőnek, amely a megrendelés elfogadásának, a szerződés létrejöttének minősül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a szerződés, illetve Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 • A szerződésnek a Szolgáltató honlapjain keresztül történő megkötése és PayPal vagy bankkártya útján történő fizetési mód választása esetén a vételár teljesítését követően egy második levélben visszaigazolásra kerül a vételár Szolgáltató számlájára történő megérkezése. A teljes vételárnak a Szolgáltató számlájára történő megérkezésével egyidejűleg a megrendelt termék tulajdonjoga Megrendelőre száll át (kivéve a SIM kártyát tartalmazó részegység, amelyre a Megrendelőnek a szerződés fennállása tartama alatt, kizárólagos használati joga keletkezik).
 • Megrendelő a megrendelést a Szolgáltató teljesítéséig, fogyasztónak minősülő megrendelő esetén az Eszközök átvételétől, illetőleg a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. A megrendelés törlésére, vagy módosítására telefonon és elektronikus levélben, illetőleg postai úton megküldött, vagy személyesen átadott nyilatkozat útján van lehetőség. A megrendelés lemondása a szerződéstől való elállásnak minősül, amely esetben a már teljesített vételárat Szolgáltató a szerződés felbontására irányuló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül utalja vissza Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott bankszámlára. Amennyiben Megrendelő a vételár visszautalásával érintett bankszámlát a szerződés felbontásának időpontját követően jelöli meg Szolgáltató részére, úgy a teljesített vételár visszafizetésre nyitva álló határidő a bankszámlaszám megjelölését tartalmazó nyilatkozatnak Szolgáltató általi kézhezvételétől kezdődik. A Szolgáltatások tekintetében létrejött szerződéstől a jelen pont szerint történő elállás esetén a már nyújtott szolgáltatások ellenértékére a Szolgáltató jogosult.
 • A Felek között a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató elektronikusan iktatja az AASZ-ban részletesen leírtak szerint. Az iktatott szerződést a Megrendelő részére a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg. A szerződés, valamint annak teljesítése során a Felek közti kommunikáció nyelve a magyar.
 • Regisztrált felhasználók az alábbi szolgáltatásokat érik el felhasználói fiókjukban.
  Fiók áttekintő – legfrissebb rendelések, személyes adatok, feliratkozott hírlevelek, rögzített címek megtekintése.
  Személyes adatlap – név, jelszó, email cím, telefonszám módosítása.
  Címjegyzék – számlázási és szállítási címek megadása.
  Rendeléseim – összes megrendelés megtekintése (rendelés paraméterei, rendelt tételek, állapot, utánrendelés).
  Számlázási megállapodások – számlázási adatok.
  Hírlevél feliratkozások – Hírlevél feliratkozások módosítása.

  A rendszer által automatikusan generált jelszót az első belépés alkalmával módosítani kell. Ezen kívül a jelszó elfelejtése esetén a felhasználói profilban megadott e-mail címre kérhető a jelszó módosításához szükséges link. Ilyen esetben javasolt, hogy belépést követően a jelszó módosításra kerüljön.

  A jelszót bizalmasan kell kezelni, azt jogosulatlan részére átadni csak saját felelősségre lehet. A jelszó jogosulatlanok általi megismeréséért, illetve ennek következményeiért a regisztrált Megrendelő felel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 • A szerződések alapján megrendelt Eszközök átvételére az alábbiak szerint kerülhet sor:
  –A gépjárműbe szerelés nélkül használható termékek átadására a Megrendelő által megjelölt címre történő kiszállítás, vagy Szolgáltató székhelyén, vagy a Szolgáltató által felajánlott lehetőségek közül kiválasztott helyen, személyes átvétel útján történik. Kiszállítás a Megrendelő kérésének megfelelően postai úton, vagy futárszolgálat közbenjöttével történik akként, hogy a megrendelt Eszközök feladására a Paypallal vagy bankkártyával történő fizetés esetén a vételárnak a Szolgáltató általi kézhezvételétől, utánvétes fizetési mód választása esetén a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 3 munkanapon Megrendelő költsége terhére feladásra kerül.

  A Szolgáltató székhelyén, illetőleg a Szolgáltató által felkínált lehetőségek közül kiválasztott helyszínen történő személyes átvétel díjmentes, amennyiben az eszköz beszerelésére nem kerül sor. A fentiek szerint meghatározott helyektől eltérő helyen nincs lehetőség a termék átvételére.

  -Gépjárműbe történő beszerelést követően használható eszközök: a megrendelt, beszerelést követően használható Eszközök átvétele azoknak a Megrendelő által megjelölt, és e célból a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott járműbe történő beszerelése által van lehetőség. A beszerelésre Megrendelő választása szerint a Szolgáltató székhelyén, vagy a telefonos egyeztetés során Szolgáltató által felajánlott lehetőségek közül Megrendelő által kiválasztott helyszínen van lehetőség előre egyeztetett időpontban. A beszerelés díja az Eszköz vételárának teljesítésével egyidejűleg teljesítendő.

  –Személyes átvétel Szolgáltató székhelyén, vagy a Szolgáltató által felkínált lehetőségek közül kiválasztott más helyszínen: Amennyiben az eszköz beszerelésére Megrendelőnek felróható okból nem kerül sor az 5.1. pontban megjelölt időn belül, úgy az Eszközt Szolgáltató székhelyén, illetőleg amennyiben az Eszköz beszerelése céljából a Szolgáltató által felkínált lehetőségek közül Szolgáltató székhelyétől eltérő helyet választott, úgy e helyen jogosult – a megrendelés leadásától számított öt (5) éven belül átvenni.

 • A kiszállítás költsége Megrendelőt terheli, amelynek pontos összegére a Magyar Posta ZRt., illetőleg a kiszállítást végző futárszolgálat mindenkor hatályos díjszabása irányadó.
 • Árak: Az áruházban feltüntetett árak az ÁFÁ-t is magukban foglalják. Visszaigazolást követően a rendelés fizetendő végösszege nem változik. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy Szolgáltató technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár jelenik meg a használt felületen. Ilyen esetben az áru átadása előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) a Szolgáltató megkeresi Megrendelőt, hogy a valós áron is meg kívánja-e venni az Eszközt. Az ilyen megrendelések nem minősülnek érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 • A Szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megtétele, adatvédelem
 • A vásárláshoz Szolgáltató csak a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges adatokat kéri megadni (számlázási és szállítási adatok, Megrendelő telefonszáma, a beszereléshez és más szükséges információkat Szolgáltató részére a telefonos egyeztetés során kell megadni) az AASZ-ban foglaltaknak megfelelően. A beszerelés optimalizálása érdekében, amennyiben a jármű a megadott címektől eltérő helyen van, így a beszerelés helyének meghatározására igény szerint – ha arra nem Szolgáltató székhelyén kerül sor – ennek figyelembevételével kerül sor.
 • Az adatok megadását követően lehetséges a rendelések feladása, a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megtétele.
 • Az adatokat Szolgáltató védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik személy a teljesítésében részt vesz, vagy a jogok gyakorlása érdekében szükséges. A teljesítési segédek a Szolgáltató által átadott adatokat eltérő célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben a Megrendelő részéről írásbeli kérés érkezik az adatai törlésére, vagy módosítására, akkor azokat a Szolgáltató adatbázisából törli, illetőleg módosítja, amennyiben az irányadó jogszabályi kötelezettségek ezt nem zárják ki. Az adatok kezelése és felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrejövő szerződések alapján fennálló kötelezettségek teljesítése, és jogok gyakorlása céljából történik az AASZ-ban részletesen leírtak szerint.
 • Az adatvédelmi szabályzatot ide kattintva olvashatja el:
 • http://skyguard.hu/adatvedelmi-szabályzat, http://obucity.hu/adatvedelmi-szabályzat

 • Adatkezelési azonosító: NAIH-59745/2012.
 • Szolgáltató a rendszerében a Megrendelő által megadott adatok alapján teljesíti vállalt kötelezettségeit. Az adatok helytállóságáért a Megrendelő felel, azok módosítására a Megrendelő jogosult, adatmódosítást Szolgáltató kizárólag a Megrendelő írásbeli kérelme alapján jogosult. Az adatok ellenőrzésére, és módosításra a rendelés feladása közben és regisztrációt követően is van lehetőség a bejelentkezést követően. Regisztrált Megrendelők az „ADATMÓDOSÍTÁS” funkció használatával, regisztráció hiányában pedig a megrendelés elküldését követően a Szolgáltató felé tett – a megadott e-mail címről, postai úton megküldött, vagy személyesen átadott – nyilatkozat útján lehetséges az adatok módosítása.
 • Szolgáltató célja Megrendelőinek maximális elégedettsége, és a folyamatos fejlesztés a változó igényekhez igazodva. Szolgáltató több, mint 10 éve működik az ISO 9001 szabvány előírásainak megfelelően. A szolgáltató a CertUnion Hungary Kft. által minősített MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelel.
 • Az Eszközökre és Szolgáltatásokra irányadó szabályok
 • Az Eszközök magyarországi forgalmazására, az azokon keresztül igénybe vehető GPS és GPRS technológiák felhasználásával történő Szolgáltatások nyújtására a Szolgáltató jogosult. Az Eszközök rendelkezésre állása a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele, az Eszközök más cél betöltésére nem alkalmasak. A Szolgáltatótól megvásárolható (kivéve a SIM kártyát tartalmazó részegység, amelyre a Megrendelőnek a szerződés fennállása tartama alatt, kizárólagos használati joga keletkezik) Eszközök kivétel nélkül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek, azoknak e szolgáltatásoktól eltérő egyéb funkciója nincs. E szolgáltatások igénybevételéhez Megrendelő szerződést köteles kötni Megrendelővel, amely szerződéskötésre az Eszközöknek a Szolgáltató honlapjairól történő megrendelése esetén külön, az Eszközök kézhezvételét követően kerül sor.
 • Az Eszközök kiválasztásával egyidejűleg meghatározásra kerül az azon keresztül igénybe vehető Szolgáltatások köre, amelyek tárgyában az Eszköznek a Szolgáltató honlapjairól történő megrendelése esetén szolgáltatási szerződés megkötésére az Eszközöknek a gépjárműbe történő telepítésének alkalmával, vagy Szolgáltató által üzemeltetett honlapokon történő regisztráció útján, illetőleg útdíjfizetésre alkalmas eszköz esetén a NÚSZ Zrt. által üzemeltetett honlapokon történő, szabályszerűen végrehajtott regisztrációval kerül sor. Egyes tartozékok (pl. elem) megrendelése esetén a megrendelt Eszköz külön szolgáltatási szerződés nélkül, a Szolgáltatóval már megkötött szolgáltatási szerződés alapján használható.
 • AZ ESZKÖZNEK A HONLAPOKRÓL TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSA ÉS MEGRENDELÉSE NEM HOZZA LÉTRE A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONYT, AZT A MEGRENDELŐ AZ ESZKÖZ ÁTVÉTELÉT, VALAMINT AZ ESZKÖZ REGISZTRÁCIÓJÁT KÖVETŐEN KÖTELES KÜLÖN MEGKÖTNI SZOLGÁLTATÓVAL.
 • Az Eszközökbe telepített SIM kártya kizárólag az Eszközben, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele érdekében használható, annak az Eszközből történő eltávolítása súlyos szerződésszegésnek minősül. A SIM kártyának az Eszközből történő eltávolításával, illetőleg annak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételétől eltérő használatával felmerülő költségek megtérítésére Megrendelő köteles. Amennyiben a szolgáltatások igénybe vétele érdekében szükséges szerződés az Eszköz átadásától számított 60 napon belül nem jön létre, Szolgáltató jogosult a SIM kártyát deaktiválni.
 • A Shell Hungary Zrt. és a Szolgáltató között létrejött megállapodás lehetőséget biztosít a Szolgáltató által kiválasztott Megrendelők részére, hogy a Szolgáltató által a Megrendelő részére euroShell üzemanyagkártya (továbbiakban: Üzemanyagkártya) használatát átengedje (a továbbiakban: átengedett felhasználás) azzal, hogy az átengedett felhasználás jogosultja a felhasználás során köteles a mindenkor hatályos Shell Általános Szerződési Feltételeket (www.shell.hu) betartani. A Megrendelő a Szolgáltatóval kötött gépjármű rendszámához kapcsolódóan a Szolgáltató által publikált mobilalkalmazásokon keresztül jogosult igényelni Üzemanyagkártyát a Shell Általános Szerződési Feltételei és a Shell Card Online Szerződési Feltételei szerint. A Szolgáltató jogosult ehhez kapcsolódóan meghatározni egy, a Megrendelő korábbi használatához igazodó vásárlói limitet, amit ha elér a Megrendelő, akkor a Szolgáltató rendszere automatikusan felfüggesztheti az Üzemanyagkártya használatának lehetőségét, mindaddig amíg Megrendelő a felhasznált egyenleget bankkártyás fizetés útján nem rendezte. A Megrendelő a sikertelen bankkártyás terheléseket a Szolgáltató által biztosított mobilalkalmazásban a Függő számlák menüpont alatt tekintheti meg, és az itt felsorolt tételek kiegyenlítése után történhet csak meg az Üzemanagykártya használatának a visszaállítása.
 • Megrendelés feladása
 • Eszközök megrendelése Szolgáltató honlapjain keresztül
 • A megrendelni kívánt Termékeket a megrendelni kívánt mennyiség megadását követően a ”Kosárba” gomb megnyomásával kell kiválasztani. A vásárlás befejezését követően, a kosár tartalmának ellenőrzését, az ott megjelölt, megrendelésre kiválasztott Termékek megrendelését Megrendelő a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával hagyja jóvá. Ezt követően a „Pénztár” oldalon a „Megrendelés” gombra kattintva lehet a megrendelést feladni. Azon Eszközök esetében, amelyeken keresztül igénybe vehető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan óvadék fizetési vagy bankkártya regisztrálási kötelezettség áll fenn, az óvadék az eszköz vételárával egyidejűleg teljesítendő.
 • Az egyes szolgáltatások részletes leírása itt található.
 • http://skyguard.autosecurit.hu/
  http://obucity.autosecurit.hu/

 • A megrendelés során a megrendelés folyamatában vissza lehet lépni a megrendelés, illetőleg a megadott adatok módosítása érdekében.
 • A rendelés véglegesítése: Megrendelő a megrendelésre kijelölt termékek 4.1. pont szerinti összegzésének jóváhagyásával tudja a rendelését véglegesíteni és a Szolgáltatónak elküldeni.
 • A vételár, illetőleg a vételár teljesítésével egyidejűleg teljesítendő mellékszolgáltatások ellenértékének fizetési módjai:
 • Elektronikus fizetés: A megrendelt eszközök vételára a megrendelés leadását követően, interneten a PayPal vagy az OTP Bank rendszerén keresztül bankkártyával fizethető ki
 • Az interneten történő fizetésnél a tranzakció jogosságát ellenőrzi a bank, ami adott esetben az összeg átutalásának lassulásához vezethet.

 • Utánvétellel: utánvétellel történő fizetés esetén az Eszköz vételárának teljesítésére a beszereléssel, egyidejűleg, a beszerelés hiányában az Eszköz átvételekor teljesítendő.
 • Szolgáltatások megrendelése, szolgáltatási szerződés megkötése Szolgáltató honlapjain keresztül
 • Az Eszközökön keresztül igénybe vehető Szolgáltatások tárgyában a szerződéskötés az Eszköz, valamint azon gépjármű azonosítóinak a megadásával történik, amely gépjárműben az Eszköz használatra kerül.
 • A Szolgáltatások megrendelése a Megrendelő felhasználói fiókja útján történik a szükséges azonosító adatok megadásával és a megrendelés rögzítésével.
 • A Szolgáltatások alapján esedékessé váló díjak teljesítésére havonta utólag kerül sor az igénybe vett szolgáltatások ellenértékének alapján számítva.
 • A Szolgáltatásokra vonatkozóan a II. fejezetben rögzített feltételek irányadók.
 • Amennyiben a szerződéskötésre elektronikus úton a Szolgáltató által biztosított készülék útján, a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett kerül sor, úgy Megrendelő a Szerződésnek a Szolgáltató által biztosított készülék útján történő aláírásával adja le megrendelését. Ilyen esetben az Eszközök adásvétele és a szolgáltatások megrendelése tárgyában a szerződés egyidejűleg jön létre, egyebekben a jelen ÁSZF rendelkezései és az AASZ előírásai megfelelően irányadók azzal, hogy a Szerződés alapján esedékessé váló díj teljesítésére a Szolgáltató által kiállított számla alapján banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízás útján van lehetőség.
 • A beszerelések teljesítési ideje
 • A rendelésekben megjelölt, a gépjárművekbe történő beszerelést igénylő Eszközök átadásának teljesítési idejére a Megrendelő és a Szolgáltató által erre együttesen meghatározott időpont irányadó azzal, hogy az átadás ebben az esetben a beszereléssel valósul meg. A beszerelések teljesítési idejére a megrendelést követő egyeztetés során a Felek által meghatározott időintervallum irányadó. A megrendelt termék járműbe történő beszerelésének, ekként annak átadásának időpontjának meghatározására a megrendelést követő egyeztetés alapján kerül sor. A vételár PayPapallal vagy bankkártyával történő fizetési mód választása esetén a Szolgáltató számláján történő jóváírást követően, utánvétellel történő fizetési mód választása esetén a megrendelésnek a Szolgáltató részére történő megérkezést követően a Szolgáltató haladéktalanul felveszi Megrendelővel – a megadott elérhetőségeken – a kapcsolatot annak érdekében, hogy a beszerelés helyét és idejét, valamint szükség szerint a szolgáltatási szerződés megkötésének az időpontját egyeztessék. Amennyiben a Szolgáltató a fizetést követő 3 munkanapon belül nem keresi meg Megrendelőt, úgy Megrendelő – az együttműködési kötelezettségből fakadóan – a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül köteles kapcsolatba lépni Szolgáltatóval a felmerült késedelem okának tisztázása, a beszerelés helyének és idejének egyeztetése érdekében.
 • Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés leadását – PayPallal vagy bankkártyával történő fizetési mód választása esetén az Eszközök vételárának a Szolgáltató számláján történő jóváírását – követő 3 munkanapon belül időpont egyeztetés céljából megkeresi a Megrendelőt. Amennyiben PayPallal vagy bankkártyával történő fizetési mód választása esetén a leadott megrendelés alapján a megrendelt Eszközök vételára a megrendelés leadásától számított 8 munkanapon belül nem érkezik meg Szolgáltató számlájára, úgy e-mail útján emlékeztető értesítést küld Megrendelőnek a fizetési kötelezettség teljesítéséről. Amennyiben az emlékeztető megküldésétől számított további 15 munkanapon továbbra sem kerül jóváírásra az összeg Szolgáltató számláján, úgy a szerződés megszűnik, ahhoz joghatás nem fűződik, annak alapján semmilyen jogcímen felmerülő igényt nem jogosult támasztani egyik fél sem a másikkal szemben, és ebben az esetben időpont egyeztetésre Szolgáltató munkatársai nem keresik meg a Megrendelőt. Amennyiben egyidejűleg, vagy egymást követően rövid időn belül nagyobb (10<) mennyiséget rendelt, úgy ennek teljesítését a raktárkészlet befolyásolhatja, azonban erről e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy számára elfogadható-e ez.
 • Rendeléskövetés: Megrendelése státuszát nyomon követheti az „Adataim” menüponton belül a „Rendeléskövetés” almenüpont alatt, így egyszerűen tájékozódhat arról, hogy milyen fázisban tart a rendelés feldolgozása.
 • Jótállás, szavatosság
 • Szolgáltató a Gold, Smartkey Gold, Diamond, valamint a Smartkey Diamond eszközökre 24 hónap, minden más eszközre 12 hónap jótállást vállal azzal, hogy a jótállás az elemekre, illetőleg az akkumulátorra nem terjed ki.
 • A jótállásra való jogosultság nem fogyasztók részére a számlával és a jótállási jeggyel igazolható. Fogyasztók a jótállásra való jogosultságukat igazolni kötelesek.
 • Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére fogyasztókkal szemben a következő jogszabályok vonatkoznak:
  -2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről,
  -151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
  -45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
  -19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
 • A jótállás időtartama alatt a felelősség alól a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az átadást követően keletkezett.
 • A jótállás a teljesítéssel, tehát az Eszköznek a Megrendelő részére történő átadásával kezdődik.
 • Amennyiben a Megrendelőnek jótállási igénye merül fel, úgy az észlelt hibajelenség pontos körülírásával, az észlelés időpontjának megjelölésével, valamint az érintett jármű meghatározásával kell bejelenteni. A jótállási idő leteltét követően a hibabejelentés menete azonos. A jótállási igény bejelentésére a szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak (II. fejezet) megfelelően irányadók.
 • A kellékszavatossági jogok érvényesítésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. A fogyasztói minőséggel nem rendelkező Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztói minőséggel rendelkező Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
 • A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását, nem fogyasztó estén a hiba bekövetkeztétől számított kettő héten belül. Megrendelőnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell a jótállási igény érvényesíthetősége érdekében.
 • Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy annak a Szolgáltató megfelelően eleget tenni nem tud, illetőleg, ha a jogosultnak az ehhez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő választása szerint az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Megrendelő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni.
 • A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás a Megrendelő törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Megrendelő a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.
 • Fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetén a jótállási körben javított, vagy cserélt Eszköz, vagy alkatrész tekintetében a jótállás a cserét, vagy javítást követően 3 hónap elteltével szűnik meg. A cserélt, illetőleg javított alkatrészekre, amennyiben jogszabály kötelező erővel nem ír elő hosszabb jótállási időt, úgy az eredeti jótállásra tekintet nélkül a cserét, illetőleg a javítást követő három hónap terjedelmű jótállási kötelezettség terheli a Szolgáltatót.
 • Amennyiben a jótállási körben felmerülő kötelezettségeit Szolgáltató nem székhelyén, vagy az általa felajánlott lehetőségek közül választott honlapokon feltüntetett helyek valamelyikén teljesíti, úgy Szolgáltató a helyszínre történő kiszállás alapján a Szolgáltató által alkalmazott, a mindenkori listaárak szerint meghatározott kiszállási díj feltételei alapján számított összegű kiszállási díjra jogosult, amelyek az alábbiak:
  Kiszállások díja Budapest területén belül: 6.500,- Ft + ÁFA / alkalom, míg Budapest területén kívül: 180,- Ft + ÁFA / km, de minimum 6.500,- Ft + ÁFA/alkalom, amely a jótállási körbe tartozó javítások esetén is felszámításra kerül, amennyiben Megrendelő a meghibásodott eszközt nem viszi be a kijelölt Szervizpontok valamelyikébe.
 • Felelősség
 • A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • Megrendelő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 • Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.
 • A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Megrendelő által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 • Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség.
 • Amennyiben a Megrendelő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 • A Szolgáltató vezető tisztségviselőit nem terheli semmilyen jogcímen felelősség Szolgáltató magatartásáért, e rendelkezésre a vezető tisztségviselők közvetlenül is hivatkozhatnak.
 • Hibajavítás
 • Megrendelő köteles a szolgáltatásban, illetőleg az eszközben észlelt bármely meghibásodást, valamint jótállási igényét a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő e-mail címre (ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.hu) haladéktalanul írásban bejelenteni a rendszám és az észlelt hibajelenség, valamint a hiba észlelése időpontjának pontos megjelölésével, és az észlelt hibával érintett eszközt megjavíttatni. A Szolgáltatót esetleg terhelő jogkövetkezmények a Megrendelő bejelentését követően nyílnak meg. Amennyiben Megrendelő bármely hibát maga javít, vagy harmadik személy útján javíttat, úgy a Szolgáltató mentesül a felelősség alól mind az eszköz, mind az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében. Amennyiben a Megrendelő a jelen pontban foglaltakat megsérti, úgy ezáltal kizárja a Szolgáltató szerződésszegését.
 • A Szolgáltató 24 órán keresztül elérhető hibabejelentő szolgálatot működtet a következő elérhetőségekkel: Diszpécserszolgálat +36 (20) 242-4848, +36 (20) 201-6603.
 • Az eszköz meghibásodásából eredő károkért kizárólag az előzetes műszaki szemlét és egyeztetést követően, annak a Szolgáltatóra hátrányos eredményei alapján kötelezhető a Szolgáltató helytállásra. Ennek érvényesítéséhez a kár felmerülését követően a Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltató számára, hogy műszaki szemlén győződhessen meg a hiba jellegéről, illetve a szükséges javítást el tudja végezni. A jelen pontban foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a kár nem az eszközben keletkezett.
 • A Szolgáltató nem köteles helytállásra a GPS berendezésbe, vagy annak környezetébe történő beavatkozás esetén, vagy külső, fizikai károsodásból, szakszerűtlen beavatkozásból, természeti katasztrófából származó kárért.
 • A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a szükségessé vált javítást a Szolgáltató által megbízott személyek elvégezhessék, akik e célból – a GPS berendezés műszaki javításához szükséges mértékben, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen – a gépjárművekben elhelyezett GPS berendezésekhez hozzáférhessenek.
 • A hibabejelentésnek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén Szolgáltatónak nem állnak rendelkezésére a hiba diagnosztizálásához, illetőleg annak kijavításához szükséges információk, illetőleg amennyiben az eszközt a Megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a hibajavítás elmaradásának, vagy ebből eredő késedelmes teljesítéséből származó következményekért Szolgáltatót nem terheli felelősség. Amennyiben a hibajavítás feltételei a jogosultnak felróható okból nem állnak fenn, ekként a hibajavítás elmaradására nem a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor, úgy az eszköz hibájára alapítva semmilyen igényt nem jogosult a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni, így különösen, de nem kizárólag a vonatkozó, a szolgáltatási szerződés alapján esedékessé váló díjak megfizetésének kötelezettsége változatlan feltételek mellett terheli a Megrendelőt.
 • Amennyiben a bejelentett hiba nem tartozik jótállási körbe, úgy annak diagnosztizálásával felmerülő költségeket a Megrendelő viseli, a hibajavítást a Szolgáltató pedig csak a Megrendelő külön, ilyen tartalmú megrendelése esetén, díjazás ellenében végzi el. A nem jótállási körbe tartozó hiba elhárítására Szolgáltató nem köteles, amennyiben Megrendelőnek bármilyen jogcímen fennálló, lejárt tartozása van a Szolgáltatóval szemben. A hiba kijavításának a fenti okokból történő elmaradása esetén a hiba, illetőleg annak alapján érvényesíteni kívánt igények tekintetében a jótállási körbe tartozó hibák esetén irányadó szabályok megfelelően irányadók.
 • A hibajavításra a Szolgáltató részére átadott Eszközöket az ügyintézés lezárásáról szóló e-mailes értesítés megküldését követően lehetőleg 30 napon belül át kell vennie a Megrendelőnek. A javított, kicserélt, vagy nem javítható, és a Megrendelő által át nem vett Eszközöket a Szolgáltató maximum 5 évig tárolja, ezt követően leselejtezi.
 • Az eszközök javítását a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató útján jogosult elvégezni, figyelemmel a javítás által megkívánt speciális szakértelemre.
 • A gépjármű elektronikai rendszerének hibás működéséből eredő meghibásodások javításának költsége a Megrendelőt terheli, e meghibásodásokkal kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli.
 • A Megrendelő felelőssége terhére esik, hogy a Szerződés alapján részére átadott eszközöket – azok megfelelő működésének biztosítása érdekében – rendszeresen karbantartsa. Mentesül a Szolgáltató a kárfelelősség alól, amennyiben a Megrendelő az eszközök karbantartása tekintetében fennálló kötelezettségét elmulasztja teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató mentesül a GPS berendezések tekintetében a jótállási és a szavatossági kötelezettség alól, valamint kizárólag Megrendelőt terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármely, Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibában szenvednek.
 • Az eszközök be- és átszerelését, valamint azok javítását a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató útján jogosult elvégezni. A Szerződés megszűnését követően az eszköz kiszerelését a Megrendelő jogosult maga elvégezni, vagy ezt harmadik személy útján elvégeztetni.
 • A Megrendelő vállalja, hogy a rendeltetésszerű használat érdekében mindenkor a Használati Útmutató rendelkezéseinek megfelelően jár el, ennek elmulasztásából eredő, vagy azzal összefüggésben felmerült károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 • Elállás joga
 • A Fogyasztónak minősülő Megrendelő az Eszközök (egyidejűleg megrendelt több Eszköz esetén az utolsó) átvételétől, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül indoklás nélküli jogosult elállni. Az elállási jog gyakorlásának feltételei:
 • Az elállási jog néhány, a jogszabály által felsorolt kivételtől eltekintve minden termékre vonatkozik, ami hiánytalanul (minden tartozékával) érkezik vissza a Szolgáltatóhoz.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a terméknek a Szolgáltatóhoz 14 napon belül történő visszajuttatásáról a Megrendelő saját költségén köteles gondoskodni, annak a gépjárműből történő kiszerelését kizárólag a Szolgáltató jogosult elvégezni, de az azzal felmerülő valamennyi költséget (ideértve az esetleges kiszállási költségeket is) a Megrendelő köteles viselni, figyelemmel arra, hogy a beszerelt eszközök más módon nem szállíthatók vissza. A kiszerelés díja 35.000,- Ft + ÁFA. E szabályok be nem tartása mentesíti a Szolgáltatót az esetlegesen őt terhelő kötelezettsége teljesítése alól, arra való tekintettel, hogy az eszközök szerelése speciális szakértelmet igényel, így amennyiben azok szerelését nem a Szolgáltató végzi, úgy a harmadik személy által történő szerelésből fakadó következményekért a Megrendelő köteles helytállni. A beszereléssel átadásra kerülő Eszközök postai úton, vagy más, a jelen pontban meghatározottaktól eltérő módon történő visszaszolgáltatása nem lehetséges. Az elállási jog gyakorlása esetén a már igénybe vett, vissza nem szolgáltatható szolgáltatások tekintetében a Felek kötelesek egymással elszámolni.
 • A Megrendelő az elállásra vonatkozó igényét írásban vagy személyesen köteles bejelenteni. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot kell a termék átvételétől számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére.
 • Az áru ellenértékének a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalás útján történő visszajuttatásáról a termék személyes visszajuttatását követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról történő tudomásszerzést követő 14 napon belül intézkedik.
 • Azon Eszközök, amelyek használhatóságához azokat telepíteni kell a járműbe, a kiszerelés során az eszköz újkori vételárának 20%-nak megfelelő értékcsökkenés következik be az eszközben, figyelemmel arra, hogy a telepítés során eszközölt ragasztások, és más tartós kötést eredményező csatalakozásokat szét kell oldani, ami nem végezhető el az Eszköz értékcsökkenésének elkerülésével, ezért annak megtérítésére Megrendelő köteles a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató jogosult követelni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő, ezt meghaladóan keletkezett kárának a megtérítését is.
 • Az elállási jog gyakorlásával a megrendelt eszköz tárgyában létrejött szerződéshez kapcsolódó szolgáltatási szerződés is azonos napi hatállyal megszűnik.
 • Az elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályokat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rögzíti.
 • Az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatminta alkalmazásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolható.
 • Jogérvényesítési lehetőségek
 • Szolgáltató ügyfélszolgálata
  1039 Budapest, Szentendrei út 407. szám
  Telefonszám: +36 (1) 555 4400
  Telefonos ügyfélszolgálat: Munkanapokon 9-16 óráig
  Fax: +36 (1) 555 4449
  E-mail: ugyfelszolgalat@autosecurit.hu
 • A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
  Budapesti Békéltető Testület
  Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. szám III. emelet 310. ajtó
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Postafiók 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Fax: +36 (1) 488 21 86
  Telefon: +36 (1) 488 21 31
 • A Szolgáltató a fenti elérhetőségek bármelyikén bejelentett panasz kivizsgálása érdekében haladéktalanul intézkedik. A panasz kivizsgálását követően a Megrendelőt megfelelően tájékoztatja a panasz kivizsgálása során feltárt tényekről, a szükség szerint megtett intézkedésekről. A panasz kivizsgálását, és az annak során esetlegesen feltárt hibák elhárítását a Szolgáltató köteles a panasz bejelentésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül megkezdeni. Amennyiben az esetlegesen feltárt hiba elhárításához bármely, a Szolgáltató által biztosított eszköz javítása válik indokolttá, úgy a Megrendelő köteles az eszközt a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Megrendelő a hibajavításhoz szükséges bármely feltételt nem biztosítja, úgy a Megrendelőt terheli felelősség ennek következményeiért azzal, hogy ilyen esetben a létrejövő szolgáltatási szerződés alapján esedékessé váló díjak teljesítésének kötelezettsége alól semmilyen jogcímen nem mentesül.
 • Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:
  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató székhelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. (Budapest III. kerületi Járási Hivatal – 1033 Budapest, Harrer Pál utca 9-11. szám)
  • A Fogyasztóvédelmi hatósághoz, valamint a békéltető testülethez (Szolgáltató székhelye szerint illetékes. Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat továbbá a fogyasztónak minősülő Megrendelő a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából.
 • Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval esetlegesen felmerülő jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • Hírlevél
 • A Szolgáltató akcióiról, és híreiről igyekszik rendszeresen tájékoztatni vásárlóit hírlevél útján az AASZ-ban foglaltak szerint. A Szolgáltató ingyenes hírlevél szolgáltatására az e-mail címe e céllal történő kifejezett megadásával iratkozhat fel, és bármikor kezdeményezheti leiratkozását.
 • Vegyes rendelkezések
 • A Szolgáltató bármikor jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítások a kihirdetéssel lépnek hatályba.
 • A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 • A Szolgáltató tevékenységét a rá vonatkozó, mindenkor hatályos előírások, valamint a Megrendelővel létrejött szerződésekben foglalt rendelkezések maximális tiszteletben tartása mellett gyakorolja. A Szolgáltató tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 • A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal kellékszavatossággal, valamint fogyasztókkal szemben termékszavatossággal tartozik a Szolgáltatások tekintetében. A kellékszavatosság, a termékszavatosság, valamint a jótállásra vonatkozó tájékoztató a jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező, 1. számú mellékletében került rögzítésre. 

II. Fejezet

Definíciók

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során alkalmazott meghatározások az alábbi jelentéssel bírnak.
Feljogosított személy: az a természetes személy, aki rendelkezik a szolgáltatási szerződéshez tartozó jelszavak, azonosító eszközök, illetve azonosító módszerek bármelyikével.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Szerződés, valamint az ÁSZF és az AASZ rendelkezéseiben foglalt feltételek mellett nyújtandó azon GPS és GPRS alapú helymeghatározási és egyéb, e rendszer alapján kifejlesztett technikai szolgáltatás, amelyeket Megrendelő a Szerződés foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatótól megrendelt. Az egyes szolgáltatások egymástól elkülönülő, osztható szolgáltatások, így bármely szolgáltatás esetleges hibája alapján alkalmazható jogkövetkezmények kizárólag e szolgáltatásrész tekintetében alkalmazhatók, azok nem érintik a többi részszolgáltatást, illetőleg annak teljesítését. A szolgáltatások oszthatóságára tekintettel a Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést semmilyen alapon nem jogosult visszautasítani.

 • Általános rendelkezések
 • A Szolgáltatás területi hatálya a Felek között létrejött szerződés eltérő rendelkezésének hiányában Magyarország területére terjed ki.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás műszaki tartalmát és listaárait módosítani.
 • Az Eszközök be-, ki- és átszerelését, valamint azok javítását a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató útján jogosult, saját költsége terhére elvégezni.
 • Teljesítés helye: a Szerződés egységes teljesítési helye a Szolgáltató székhelye, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatást biztosító, az annak alapjául szolgáló erőforrások a Szolgáltató székhelyén találhatóak. E rendelkezés nem érinti és nem zárja ki azt, hogy a Szolgáltató saját hatáskörében megállapított, a Megrendelővel szükség szerint egyeztetett helyen teljesítse egyes mellékkötelezettségeit.
 • Szerződéssel kapcsolatos rendelkezések
 • A Felek kötelezettségeire irányadó szabályokat a Szerződés létrejötte során megadott adatok, az ÁSZF és AASZ, a Szolgáltatás elemeinek technikai paramétereit tartalmazó műszaki melléklet, a jótállási jegy és a használati útmutató, valamint a szolgáltatásba bevont járművek, illetve más dolgok, illetve a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződéses mellékletek együttesen képezik. A Megrendelő részére átadásra kerülő használati útmutató a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával kapcsolatos adatokat, a kezelés során betartandó utasításokat tartalmazza. A Megrendelő vállalja, hogy a rendeltetésszerű használat érdekében mindenkor a használati útmutató rendelkezéseinek megfelelően jár el, ennek elmulasztásából eredő, vagy azzal összefüggésben felmerült károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató a Szerződés létrejöttekor és a Szerződés időtartama alatt nem vizsgálja sem a felügyelt gépjármű, vagy más dolog eredetét, sem annak tulajdonjogát, sem a használat jogcímét, vagy ezek fennállását. A gépjármű, vagy más felügyelt dolog használatra, vagy forgalomban való részvételére vonatkozó jogi és egyéb alkalmassága a Megrendelő felelőssége terhére esik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy – amennyiben a Megrendelő és a gépjármű tulajdonosa nem ugyanaz a személy – a gépjármű tulajdonosának a Szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen bármilyen jogcímen, és bármely alapon felmerülő igénye tekintetében kizárólag a Megrendelő tartozik helytállási felelősséggel, a Szolgáltató felelőssége e körben kizárt.
 • Határozott időről rendelkezések
  Amennyiben a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződést meghatározott ideig fenntartja, úgy e határozott időt megelőzően nem jogosult a Szerződés bármely jogcímen történő megszűnését, vagy felbontását kezdeményezni, vagy arra a Szolgáltató részére okot szolgáltatni, ellenkező esetben köteles – a határozott idővel érintett GPS berendezések tekintetében irányadó határozott idő végéig számított szolgáltatási díj mértékének megfelelő összegű kötbért, de legalább a határozott idővel érintett GPS berendezésenként 72.000,- Ft összeget megfizetni a Szolgáltató részére. A jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, ha a határozott idő elteltét megelőzően történő megszűnésre a Szolgáltatónak felróható okból került sor.
 • A Szerződés módosítása
 • A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Az általános flotta szerződések esetén a keretszerződéshez tartozó járműveknek a Szolgáltatásból történő kivonására, vagy a Szolgáltatásba új járművek bevonására a Megrendelő a „Szolgáltatás Kivonás-Bevonás megrendelés” nyomtatványt köteles használni.
 • A Szerződés felmondása
 • A határozatlan időre kötött Szerződést a Felek, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatukkal bármikor, indokolás nélkül felmondhatják (rendes felmondás).
 • Rendes felmondás esetén a Szerződés az aláírt felmondási nyilatkozat a kézbesítés hónapjának utolsó napján 24:00 órakor szűnik meg azzal, hogy a felmondásról szóló nyilatkozatban a Megrendelő által a szolgáltatás végeként megjelölt időponttól kezdődően a Szolgáltató a Szolgáltatást a Megrendelő felé nem köteles nyújtani, azonban az alábbi, 3.3. pontban foglaltak ebben az esetben is irányadók és a Szolgáltatót megilleti a szolgáltatási díj egészen a Szerződés megszűnésének időpontjáig számítottan.
 • A felmondási idő lejártáig – megfelelő figyelemmel a fenti 3.2. pontban foglaltakra – Felek a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesíteni kötelesek.
 • A Felek a Szerződést a másik Félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatukkal, azonnali hatállyal az alábbi esetekben felmondhatják (rendkívüli felmondás):
 • a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el – súlyos szerződésszegésnek minősül: a Szolgáltató részéről, ha a Szolgáltatást, mint egészet – ideértve valamennyi szolgáltatási elemet – neki felróható okból ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti; a Megrendelő részéről különösen, ha fizetési kötelezettségének az erre nyitva álló határidőben nem tesz eleget, vagy egyéb felróható magatartásával a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozza, illetve ellehetetleníti;
 • a másik Fél felszámolási-, végelszámolási, törlési vagy büntető eljárás alá kerül, adószámát felfüggesztik vagy törlik.
 • Rendkívüli felmondás esetén a Szerződés a felmondási nyilatkozat másik Fél részére történő kézbesítését követő napon szűnik meg.
 • A Szerződés megszűnése
 • A Szerződés az alábbi esetekben szűnhet meg:
 • rendkívüli felmondással, illetve rendes felmondás esetén a felmondási idő lejártával,
 • közös megegyezéssel,
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • a nem természetes személy Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével,
 • a természetes személy Megrendelő halálával,
 • az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szerződések esetében az ott meghatározottak szerinti elállási, vagy felmondási jog gyakorlásával,
 • A Szerződés megszűnésével egyidejűleg a szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettség azonnal, a megszűnés időpontjában esedékessé válik.
 • A Felek a Szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. A Szerződés megszüntetése esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
 • A Szolgáltatás szüneteltetése
 • A Szolgáltatás szüneteltetése kizárólag határozatlan idejű Szolgáltatási szerződés esetén lehetséges.
 • Megrendelőnek a határozatlan idejű Szolgáltatási Szerződés létrejöttét követően évente 1 alkalommal, lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás szüneteltetésére igényét Szolgáltatónak írásban bejelentse.
 • A szüneteltetés ideje alatt a szerződés nem szűnik meg, de a Szolgáltatónak a Szerződésben rögzített kötelezettségei nyugszanak. Azonban Szolgáltató jogsult a kiegészítő szolgáltatásokat s a Megrendelő által megjelölt időtartamra egyidejűleg szüneteltetni.
 • A szüneteltetés kezdő időpontja a Megrendelő által jelzett nap 0:00 órája, amely nem lehet korábbi, mint az igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő első nap 0:00 órája.
 • A Szolgáltatás szüneteltetése automatikusan maga után vonja a teljes gépjármű lopása és rablás kockázatokra kiterjedő casco biztosítási fedezet megszűnését is, mivel a Szolgáltatóval szerződött Biztosító csak az érvényes és teljes körű szolgáltatás esetén nyújtja a biztosítási fedezetet. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szüneteltetés megszűnését követően a biztosítási fedezet nem áll vissza automatikusan, annak feltételeit a Szolgáltató és a Megrendelő külön megállapodásban rögzítik.
 • A szüneteltetés utolsó napja a Megrendelő által jelzett nap 0:00 órája, mely nem lehet korábbi, mint az igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő első nap 0:00 órája.
 • A szüneteltetés minimális pénzügyi időtartama egy naptári hónap.
 • A szüneteltetés maximális időtartama két naptári hónap lehet, amely a Szolgáltató vezérigazgatójának egyedi engedélyét követően, szüneteltetés részleteit szabályozó megállapodás aláírásával hosszabbítható csak meg.
 • A szüneteltetés ideje alatt a Megrendelő a Szolgáltató felé csökkentett mértékű havi díjat köteles fizetni, amely kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett mobil-adatkommunikációs csatlakozási lehetőség (GPS eszközben elhelyezett SIM-kártya) aktívan tartását tartalmazza.
 • A szüneteltetési időszak lezárását azaz a szolgáltatás ismételt aktiválását a Megrendelő bármikor kérheti, melynek aktiválását a Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 24 órán belül, de nem korábban mint a kérelem beérkezését követő 12 óra köteles elvégezni.”
 • A Szolgáltatás felfüggesztése
 • A Szolgáltatás felfüggesztését kizárólag a Szolgáltató jogosult kezdeményezni:
 • Amennyiben Megrendelő a fizetési határidőt követő 15 napig az esedékes üzemeltetési díjat és kiegészítő szolgáltatások díját nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató egyenlegközlő levelet küld a Megrendelőnek a fennálló tartozásairól. Amennyiben a Megrendelő az egyenlegközlő kézhezvételét követő 5. munkanapjáig az esedékes üzemeltetési díjat nem fizeti meg a határidő eredménytelen elteltétől számított 18. napjától kezdődően a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére, amelyről elektronikus, vagy postai úton megküldött levélben tájékoztatja a Megrendelőt. A felfüggesztéssel a teljes gépjármű lopása és rablás kockázatokra kiterjedő biztosítási fedezet is megszűnik. A felfüggesztést követően a Szolgáltató a szerződésben foglalt és nevesített szolgáltatásait a Megrendelő felé nem nyújtja, továbbá nem felel az esedékességet követő időszakban bekövetkezett károkért.
 • Amennyiben a Megrendelő magatartásával veszélyezteti a Szolgáltatás biztonságos nyújtását, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatállyal történő felfüggesztésére.
 • A Szolgáltatás felfüggesztésének megszüntetésére a Szolgáltató által alkalmazott, mindenkor hatályos szolgáltatási díjlistában aktiválási díj megfizetése ellenében kerülhet sor.
 • Amennyiben a Szerződés határozott időre jött létre, úgy felfüggesztés időtartamának megfelelő mértékben a Szerződés határozott ideje meghosszabbodik.
 • Casco-fedezet igénybevétele esetén alkalmazandó eltérő rendelkezések
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem biztosítótársaság, és biztosítási tevékenységet nem végez. A Szolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti teljes gépjármű lopására és rablás kockázatokra kiterjedő casco-biztosítási fedezet Megrendelő általi igénybevétele esetén a biztosítást hatályos feltételei szerint – a Szolgáltatóval kötött biztosítási keretszerződés alapján – a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Biztosítási Tájékoztatóban megnevezett biztosítótársaság (a továbbiakban a „Biztosító”) nyújtja a Megrendelő részére. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy – amennyiben a Megrendelő és a gépjármű tulajdonosa nem ugyanaz a személy – biztosítási esemény esetén a biztosítási összeget a Biztosító, a hatályos feltételei szerint, a gépjármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosának téríti.
 • A Felek kifejezetten rögzítik, a Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a jelen pontban szabályozott casco-fedezet igénybevétele esetén a Biztosítóval létrejövő biztosítási jogviszonyból eredő, illetve azzal egyébként összefüggő bármely követelés, vagy igény érvényesítése a Szolgáltatóval szemben kizárt.
 • A Megrendelő a Biztosító jelen pontban rögzítettek szerinti szolgáltatásának igénybevétele esetén az ÁSZF és az AASZ megismerésével, illetőleg a szerződés aláírásával hozzájárul az önkéntesen közölt személyes adatainak a Szolgáltató által a Biztosító részére a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben szükséges körben és célból történő kezeléséhez és/vagy továbbításához.
 • A Felek rögzítik, a Megrendelő pedig a Szolgáltatási szerződés, illetve az ÁSZF aláírásával tudomásul veszi, hogy a Biztosító feltételei alapján a teljes gépjármű lopására és rablás kockázatokra kiterjedő casco-biztosítási fedezet fennállásának feltétele a gépjárműbe szerelt működőképes és érvényes Szolgáltatási szerződéssel rendelkező Skyguard® műholdas gépjárművédelmi eszköz megléte, és a casco-fedezettel érintett jogviszony vonatkozásában megállapított biztosítási díjtételek kifejezetten erre tekintettel kerültek meghatározásra.
 • A biztosítási fedezet megszűnik – a vonatkozó biztosítási feltételek szerinti eseteken túlmenően – az alábbi esetekben:
 • a Szolgáltatás felfüggesztése esetén a Szolgáltatás felfüggesztése napjának 0:00 órájától kezdődően;
 • a Szolgáltatás szüneteltetése esetén a 2.7.4. pontban rögzített időponttól kezdődően;
 • amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató részére megfizetendő esedékes szolgáltatási díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik;
 • a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan beépítésre került eszköz a Szolgáltatásba bevont objektumból bármely okból történő kiszerelése esetén a kiszerelés időpontját követően;
 • egyebekben a Szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Szolgáltatási szerződés megszűnése napjának 0:00 órájától kezdődően.
 • Díjfizetés, díjközlés
 • A Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásért a Szolgáltatási szerződésben rögzített mértékű díjat köteles fizetni, az ott meghatározott fizetési feltételek szerint.
 • A Megrendelő az üzemanyagkártya igénylés során tudomásul veszi, hogy az Üzemanyagkártyán forgalmazott költségeket, valamint az üzemanyagkártya bruttó 1500.- Ft. azaz egyezerötszáz forint nagyságú egyszeri igénylési díját, a Shell a Szolgáltató által publikált mobilalkalmazásokban előzetesen regisztrált bankkártya terhére számolja el a Szolgáltatón keresztül. A Megrendelő visszavonhatatlan módon hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő jóváhagyása nélkül az Üzemanyagkártyával megvásárolt termékek díját a Szolgáltató minden munkanap az előzetesen regisztrált bankkártya terhére számolja el. A Szolgáltató a Megrendelő által a bankkártya regisztrációkor meghatározott számlázási adatok alapján a sikeres terhelést követő 2 órán belül elektronikus számlát állít ki a Megrendelő részére, amit e-mailen megküld a Megrendelő részére.
 • A Megrendelő a Szolgáltató által átengedett üzemanyagkártya használat során kedvezményre jogosult, amely a Shell listaárra vonatkozóan a Szolgáltató által a Megrendelő részére átengedett fix engedmény, vagy a Megrendelő vételezései utáni kútárhoz kapcsolódó fix engedmény, amelyek közül az üzemanyagkártya igénylése során kell a Megrendelőnek választania. A Megrendelő írásban jogosult bruttó 1500.- Ft azaz egyezerötszáz forint módosítási díj ellenében módosítani a kedvezmény számítás módját, amit írásban köteles kérelmezni. A módosítási kérelmet követően új Shell kártya kerül elkészítésére.
 • Díjfizetés módja
  A Megrendelő a Szolgáltatásért megállapított díjat
 • készpénzben;
 • a Szolgáltató házipénztárba történő bankkártyás befizetéssel;
 • postai úton (csekken);
 • banki átutalással teljesítheti
 • bankkártyás fizetéssel.
 • Megrendelő köteles a Szerződésben meghatározott időben, ennek hiányában a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett határnapig a szolgáltatások teljes ellenértékét teljesíteni.
 • A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató gyűjtőszámla kiállítására jogosult. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a deviza alapú szerződések esetében számla kibocsátására ennek megfelelően, forinttól eltérő pénznemben is jogosult.
 • Amennyiben a Megrendelő a 3. pontban foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, úgy késedelmi kamat fizetésére köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint számított mértékben. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles továbbá a Szolgáltató részére a Ptk-ban meghatározott mértékű behajtási költségátalányt is megfizetni.
 • A Szolgáltató a Díjfizetési Időszakot megelőző naptári hónap 15. napjáig, a Díjfizetési Időszak 1. napjával, mint fizetési határidővel kiállítja és megküldi a következő Díjfizetési Időszakra vonatkozó számlát.
 • A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló díjkövetelése, illetve valamennyi, a Megrendelő szerződésszegésből eredő igényének harmadik személy részére történő átruházására.
 • A Szerződés megkötését követően a díjfizetési Időszak a Megrendelő kezdeményezésére történő megváltoztatására a Szolgáltatónál erre a célra rendszeresített kérelem megfelelő kitöltésével és Szolgáltatóhoz való eljuttatásával van lehetőség, mely esetben a módosított Díjfizetési Időszak hatályba lépésének időpontja a kérelemben megjelölt időpont azzal, hogy az új Díjfizetési Időszak kezdő napja nem lehet korábbi, mint az aktuális Díjfizetési Időszak utolsó napja.
 • Amennyiben valamely szolgáltatás ellenértéke nem került a Szerződésben rögzítésre, úgy e szolgáltatások teljesítése alapján a Szolgáltató az általa alkalmazott, mindenkor hatályos szolgáltatási díjlista alapján meghatározott mértékű díjra jogosult.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha lejárt számlatartozása van a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató jogosulti a mobilvásárlási szolgáltatásokat (Mobil parkolás, e-matrica, Üzemanyag vásárlás) külön előzetes értesítés nélkül korlátozni mindaddig, amíg a Megrendelő a tartozását ki nem egyenlíti. Ez a korlátozás kiterjed arra az esetre is, ha a Megrendelő bankkártyával regisztrált a Szolgáltató rendszerébe és arról a Szolgáltató az esedékes díjat nem tudja levonni. A Szolgáltató a korlátozást követően, haladéktalanul SMS-ben tájékoztatja a Megrendelőt a korlátozás okáról.
 • Kötelezettségek
 • Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködve, a jóhiszemű eljárásvitel és a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályai szerint járnak el.
 • Megrendelő szavatolja, hogy az általa közölt adatok, tények, információk a valóságnak megfelelnek.
 • Megrendelő köteles a Szerződés fennállása alatt a szerződéses adatokban bekövetkező változásokról haladéktalanul, írásban vagy a Szolgáltató által hangrögzített telefonvonalon a Szolgáltatót tájékoztatni az AASZ-ban foglaltaknak megfelelően. A változásbejelentési kötelezettség a Megrendelőt különösen az alábbi adatok vonatkozásában terheli:
 • a Szolgáltatásba bevont gépjárművek, illetőleg más dolgok adatainak megváltozása (pl. rendszám, motorszám, vagy szín, stb. megváltozása);
 • a természetes személy Megrendelő személyi adataiban történt változása (név-, cím-, és telefonszám változás);
 • a nem természetes személy Megrendelő adataiban történő változás (név, székhely megváltozása);
 • a kapcsolattartásra jogosult személy(ek), különös tekintettel az értesítendő személy(ek) adataiban illetve elérhetőségében történt változása (név-, telefonszám változása).
 • A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszköz beépítése érdekében a Szerződésben meghatározott időpontban a Szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve a Felek által meghatározott más helyszínen az eszköz beépítése céljából a Szolgáltatásba bevont gépjárművet, illetőleg egyéb dolgot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy e kötelezettsége teljesítésének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén Szolgáltatónak az ebből eredő vagy azzal egyébként összefüggő okból keletkező kára, ideértve különösen, de nem kizárólag az ezzel összefüggésben keletkezett valamennyi költsége tekintetében a Megrendelő teljes körű helytállási kötelezettséggel tartozik. A Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés fennállása alatt a Szolgáltatással érintett gépjárművön vagy egyéb dolgon végzett javítási munkálatokat, illetve szervizelést követően a Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb helyen a Szolgáltatás igénybe vétele érdekében beszerelt eszköz rendeltetésszerű működésének felülvizsgálata céljából megjelenik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy e felülvizsgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése által közbenső szerződésszegést követ el, és amelynek következtében a Szolgáltató mentesül a jótállási, szavatossági, illetőleg kárfelelőssége alól.
 • A felek felelőssége
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem biztosító, és biztosítási tevékenységet nem végez.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással érintett gépjármű vagy egyéb objektum üzemeltetése, használata során vagy azzal egyébként összefüggésben bármely személynek okozott, vagy a gépjárműben, illetve dologban (beleértve az abban található vagyontárgyakat) okozott vagy bekövetkezett károkra vonatkozóan a Szolgáltatónak semmilyen jogcímen térítési kötelezettsége nincs.
 • A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által beépített egységekkel, illetve eszközökkel és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételével a gépjármű nem válik eltulajdoníthatatlanná.
 • A Szolgáltató a beszerelés megkezdése előtt a gépjármű aktuális külső-belső állapotáról átvételi elismervényt készít, melyet Megrendelő az elismervény aláírásával elfogad. A Szolgáltató nem köteles a gépjármű átvételekor a Megrendelő által szolgáltatott információk, adatok tartalmát ellenőrizni. A Szolgáltató nem felel a szervizből való távozást, illetve a Szolgáltató székhelye, telephelye területének elhagyását követően észlelt, a gépjárművel kapcsolatos sérülésekért.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét az eszköz gépjárműbe történő beszerelésekor, valamint a gépjárművön a Szolgáltató által végzett munkálatok (pl. javítás, szerelés), illetve műszaki felülvizsgálat esetén a gépjárműben hagyott vagyontárgyakért és a gépjárműbe előzetesen beszerelt, a gyári alkatrészektől eltérő alkatrészek, készülékek további működéséért, amennyiben a Szolgáltató erről előzetesen írásos információt nem kapott. A beszerelt eszközök átvételétől kezdődően a kárveszély a Megrendelőt terheli.
 • A Szerződés hatálya alatt a Szolgáltató felelősséggel tartozik a Szolgáltató alkalmazásában álló személyek mulasztásából eredő, illetve ezen személyek által bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel a gépjárműben okozott károkért.
 • A Felek rögzítik, a Megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a gépjárműbe beépítésre kerülő eszköz vélt meghibásodása esetén végzett munkálatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségei a Megrendelőt terhelik.
 • A Szolgáltató nem felel az alább felsorolt körülmények bekövetkeztéért, illetve azok következményeiért (beleértve a károkat is) sem:
 • a távközlési szolgáltatás hibájából vagy hibás működéséből eredő jelzéselmaradásért;
 • a távjelzést biztosító kommunikációs és távközlési útvonalak hibájáért vagy működésképtelenségéért;
 • a Megrendelő vagy a Feljogosított személy, illetve ezen személyek által megbízott harmadik személyek, illetve nem a Szolgáltató vagy erre feljogosított szerződő partnere részéről, a Szolgáltató által teljesített rendszer beszerelését követően végrehajtott bármilyen, utólag beszerelt és a Szolgáltató által jóvá nem hagyott elektronikai eszköz okozta, a rendszerben esetlegesen okozott üzemzavarért és kárért,
 • a GPS műholdak működésében bekövetkező zavarért, a GPS technológia sajátosságaiért, annak pontosságáért, valamint a GPS szolgáltatás kimaradásért;
 • a Megrendelő vagy a Feljogosított személy által a Szolgáltatónak átadott adatok pontatlanságáért, illetve a pontatlanságokból eredő következményi károkért;
 • a változásbejelentési kötelezettségből származó olyan károkért, melyek a változás megtörténte és a Szolgáltató tudomásul vétele között következtek be;
 • a Feljogosított vagy az értesítendő személyek el nem érhetőségéért és az általuk közölt információk valóságtartalmáért; az értesítést követő magatartásért;
 • az olyan helyszínen bekövetkezett káreseményekért, ahol a GPS működési feltételei nem biztosítottak,
 • a GSM térerő állandó, vagy időszakos hiányáért;
 • azon meghibásodásokért és károkért, amelyek a Megrendelőnek felróható okból következett be.
 • a rendvédelmi, az orvosi (sürgősségi), illetve technikai segítség elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért;
 • ha a gépjármű sérülése esetén, előírt bejelentési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget, az ebből eredő károkért;
 • a Szolgáltatás szüneteltetése, vagy felfüggesztése alatt bekövetkezett károkért és azok következményeiért;
 • háború, ellenséges invázió, ellenséges országok háborús cselekményei vagy egyéb háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy a hadüzenetet vagy a hadban állást bejelentették-e vagy sem), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete, sztrájk, felkelés, polgári engedetlenség, illetve munkahelyi zavargás, szabotázs, politikai célzatú erőszakos cselekmény, különös tekintettel a terrorcselekményekre, valamint a polgári vagy katonai hatóságok által alkalmazott állandó vagy ideiglenes birtokfosztás (elkobzás, lefoglalás, feltartóztatás, államosítás, rekvirálás) alatt vagy ezek – továbbá előbbiekben fel nem sorolt elháríthatatlan külső ok – következtében bekövetkező károkért;
 • amennyiben előre nem látható, Szolgáltatónak fel nem róható körülmények miatt a Szolgáltató a Szolgáltatást nem tudja nyújtani, úgy az ezzel összefüggésben bekövetkezett károkért, illetve következményekért.
 • Abban az esetben, ha a gépjármű leállításával kapcsolatos intézkedések a Megrendelő hibájából következnek be, a Szolgáltatót az esetlegesen bekövetkező károk tekintetében felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató kárfelelőssége
 • Szolgáltató kárfelelőssége hatályos szerződés alapján, a Megrendelő által maradéktalanul teljesített (megfizetett) díjfizetés napját követő nap 0:00 órától bekövetkező káreseményekre terjed ki.
 • Szolgáltató kárfelelőssége a Szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt, és legfeljebb az adott, tárgyidőszakra vonatkozó megfizetett díj mértékéig tart és következményi károkra nem terjed ki.
 • A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató kárfelelőssége a Megrendelő, a Feljogosított személyek, vagy harmadik személy általi hiányos és/vagy téves adatszolgáltatásból eredő, vagy azzal egyébként összefüggő káreseményekre és közvetett károkra nem terjed ki.
 • Kárigény érvényesítése, elévülés
 • A szerződésből származó igények az esedékességtől számított 5 év elteltével évülnek el.
 • A Szolgáltató vezető tisztségviselőit nem terheli semmilyen jogcímen felelősség Szolgáltató magatartásáért, s az ÁSZF ezen a rendelkezésére a Szolgáltató vezető tisztségviselői közvetlenül is hivatkozhatnak.
 • Tulajdonjog
 • A Felek rögzítik, hogy a gépjárművédelmi és/vagy a flottakövető eszköz beépítése esetén az eszköz tulajdonjogát a Megrendelő az eszköz teljes vételárának megfizetését követően szerzi meg (kivéve a SIM kártyát tartalmazó részegység, amelyre a Megrendelőnek a szerződés fennállása tartama alatt, kizárólagos használati joga keletkezik), mely időpontig a Szolgáltató az eszközzel kapcsolatos tulajdonjogát fenntartja. A Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a szerződés az eszköz vételárának megfizetését megelőzően megszűnik, úgy a Megrendelő köteles a beépített eszköznek az avulás figyelembe vétele nélkül számított, újkori állapotában irányadó vételárát és a felmerült egyéb költségeket (pl. szerelési díj), a Megrendelő által a Szerződés megszűnését megelőzően előzetesen, az eszköz vételárának részeként megfizetett összeg levonásával a Szolgáltató részére a szerződés megszűnését követő 15 napon belül megfizetni.
 • Jótállás, kellék- és termékszavatosság, karbantartás
 • A Szolgáltató a beszerelt eszközökre a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint vállal, a beszereléstől számított 12 hónap terjedelmű jótállást.
 • Az eszközök jótállási időn túl történő javítása esetén a javítás, illetőleg csere költségét a Megrendelő köteles Szolgáltató részére megtéríteni.
 • A cserélt, illetőleg javított alkatrészekre, amennyiben jogszabály kötelező erővel nem ír elő hosszabb jótállási időt, úgy az eredeti jótállásra tekintet nélkül a cserét, illetőleg a javítást követő három hónap terjedelmű jótállási kötelezettség terheli a Szolgáltatót.
 • 4.A Felek rögzítik, hogy a gépjármű elektronikai rendszerének hibás működéséből eredő meghibásodások javításának költsége a Megrendelőt terheli, e meghibásodásokkal kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal kellékszavatossággal, valamint fogyasztókkal szemben termékszavatossággal tartozik a Szolgáltatások tekintetében. A kellékszavatosság, valamint a termékszavatosság tekintetében részletes tájékoztatás a jelen ÁSZF 1. számú, elválaszthatatlan részét képező mellékletben található.
 • Amennyiben a jótállási, vagy a szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató székhelyétől eltérő helyen kívánja érvényesíteni, úgy a Megrendelő a kiszállási díj megfizetésére köteles.
 • Az eszközök javítását a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató útján jogosult elvégezni, figyelemmel a javítás által megkívánt speciális szakértelemre.
 • A Megrendelő felelőssége terhére esik, hogy a Szerződés alapján részére átadott berendezéseket – azok megfelelő működésének biztosítása érdekében – rendszeresen karbantartsa, amely karbantartási kötelezettség elmulasztása esetén a Megrendelő közbenső szerződésszegést követ el. Mentesül a Szolgáltató a kárfelelősség alól, amennyiben a Megrendelő az eszközök karbantartása tekintetében fennálló kötelezettségét elmulasztja teljesíteni. Ilyen esetben Szolgáltató mentesül a GPS berendezések tekintetében a jótállási és szavatossági kötelezettség alól, valamint kizárólag Megrendelőt terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármely, Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibában szenvednek.
 • Nem köteles Szolgáltató jótállásra, amennyiben a rendeltetésszerű használat követelményét Megrendelő megszegi.
 • A karbantartási kötelezettség Megrendelő által történő megsértése esetén Megrendelő magatartásával közbenső szerződésszegést követ el, kizárva általa Szolgáltató szerződésszegését. Ilyen esetben a Szolgáltató mentesül a GPS berendezések tekintetében a jótállási és szavatossági kötelezettség alól, valamint kizárólag Megrendelőt terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármely, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibában szenvednek.
 • Nem köteles a Szolgáltató jótállásra, amennyiben a rendeltetésszerű használat követelményét a Megrendelő megszegi.
 • A karbantartási kötelezettség a Megrendelő által történő megsértése esetén a Megrendelő magatartásával közbenső szerződésszegést követ el, kizárva általa a Szolgáltató szerződésszegését. Ilyen esetben Szolgáltató mentesül a GPS berendezések tekintetében a jótállási és a szavatossági kötelezettség alól, valamint kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármely, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibában szenvednek.
 • Hibabejelentés
 • A Megrendelő köteles a Szolgáltatásban észlelt bármely meghibásodást, valamint jótállási igényét a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő e-mail címre (ugyfelszolgalat@autosecurit.hu) haladéktalanul írásban bejelenteni a rendszám és az észlelt hibajelenség, valamint a hiba észlelése időpontjának pontos megjelölésével, és a GPS berendezést megjavíttatni. A Szolgáltatót esetleg terhelő jogkövetkezmények a Megrendelő bejelentését követően nyílnak meg. Amennyiben a Megrendelő bármely hibát maga javít, vagy harmadik személy útján javíttat, úgy a Szolgáltató mentesül a felelősség alól mind az eszköz, mind az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében.
 • Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásban, vagy az eszköz működésében bármilyen rendellenességet észlel, úgy köteles ezt a fentiek szerint haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató részére. A hiba bejelentéséig, illetőleg a bejelentés elmaradása esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség a hibás teljesítésből eredően.
 • Amennyiben a Megrendelő a jelen pontban foglaltakat megsérti, úgy magatartásával közbenső szerződésszegést követ el, kizárva általa a Szolgáltató szerződésszegését.
 • A Szolgáltató 24 órán keresztül elérhető hibabejelentő szolgálatot működtet a következő elérhetőségekkel: Diszpécserszolgálat +36 (1) 209-4685 +36 (20) 455-8386 +36 (30) 933-3446.
 • A GPS berendezés meghibásodásából eredő károkért kizárólag az előzetes műszaki szemlét és egyeztetést követően, annak a Szolgáltatóra hátrányos eredményei alapján kötelezhető a Szolgáltató helytállásra. Ennek érvényesítéséhez a kár felmerülését követően a Megrendelő köteles biztosítani Szolgáltató számára, hogy műszaki szemlén győződhessen meg a hiba jellegéről, illetve a szükséges javítást el tudja végezni. A jelen pontban foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a kár nem a GPS berendezésekben keletkezett.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősséget az olyan károkozások alól, amely egyértelműen harmadik fél érdekkörében merült fel.
 • A Szolgáltató nem köteles helytállásra a GPS berendezésbe, vagy annak környezetébe történő beavatkozás esetén, vagy külső, fizikai károsodásból, szakszerűtlen beavatkozásból, természeti katasztrófából származó kárért.
 • A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a szükségessé vált javítást a Szolgáltató által megbízott személyek elvégezhessék, akik e célból – a GPS berendezés műszaki javításához szükséges mértékben, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen – a gépjárművekben elhelyezett GPS berendezésekhez hozzáférhessenek.
 • A hibabejelentésnek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szolgáltatónak nem állnak rendelkezésére a hiba diagnosztizálásához, illetőleg annak kijavításához szükséges információk, illetőleg amennyiben az eszközt a Megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a hibajavítás elmaradásának, vagy ebből eredő késedelmes teljesítéséből származó következményekért Szolgáltatót nem terheli felelősség. Amennyiben a hibajavítás feltételei a jogosultnak felróható okból nem állnak fenn, ekként a hibajavítás elmaradására nem a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor, úgy az eszköz hibájára alapítva semmilyen igényt nem jogosult a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni, így különösen, de nem kizárólag a vonatkozó, a szolgáltatási szerződés alapján esedékessé váló díjak megfizetésének kötelezettsége változatlan feltételek mellett terheli a Megrendelőt.
 • Amennyiben a bejelentett hiba nem tartozik jótállási körbe, úgy annak diagnosztizálásával felmerülő költségeket a Megrendelő viseli, a hibajavítást a Szolgáltató pedig csak a Megrendelő külön, ilyen tartalmú megrendelése esetén, díjazás ellenében végzi el. A nem jótállási körbe tartozó hiba elhárítására a Szolgáltató nem köteles, amennyiben a Megrendelőnek bármilyen jogcímen fennálló, lejárt tartozása van a Szolgáltatóval szemben. A hiba kijavításának a fenti okokból történő elmaradása esetén a hiba, illetőleg annak alapján érvényesíteni kívánt igények tekintetében a jótállási körbe tartozó hibák esetén irányadó szabályok megfelelően irányadók.
 • A hibajavításra a Szolgáltató részére átadott Eszközöket az ügyintézés lezárásáról szóló e-mailes értesítés megküldését követően lehetőleg 30 napon belül át kell vennie a Megrendelőnek. A javított, kicserélt, vagy nem javítható, és Megrendelő által át nem vett Eszközöket a Szolgáltató maximum 5 évig tárolja, ezt követően leselejtezi.
 • Az eszközök javítását a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató útján jogosult elvégezni, figyelemmel a javítás által megkívánt speciális szakértelemre.
 • A gépjármű elektronikai rendszerének hibás működéséből eredő meghibásodások javításának költsége a Megrendelőt terheli, e meghibásodásokkal kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke nem haladhatja meg a kárral érintett GPS berendezés tekintetében meghatározott mindenkori szolgáltatási havidíj százszorosát, tekintettel arra, hogy a kedvező szolgáltatási díj megállapítására e felelősségkorlátozás figyelembe vételével került sor.
 • Adatbiztonság és adatvédelem
 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XCII. tv. rendelkezéseit, valamint a GDPR (Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) rendelkezéseitmaradéktalanul betartja.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindenkori székhelyén, illetve telephelyén – a szerviz, illetve a vevőszolgálat területét is beleértve) – a hatályos adatvédelmi jogszabályok és az AASZ rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – biztonsági kamerák elhelyezésére kerülhet sor. A Megrendelő kijelenti továbbá, hogy jelen pontban foglaltakkal kapcsolatosan a Szolgáltatóval szemben semmiféle igényt nem támaszt.
 • A Megrendelő és a Feljogosított személy a Szolgáltatási szerződés aláírásával az AASZ előarásainak megfelelően kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk a Szolgáltató felé önkéntesen közölt személyes adatokat a Szolgáltató feldolgozza, illetőleg kezelje – amely adatok a Szolgáltató által történő kezelése, illetőleg feldolgozása kizárólag a Szerződés alapján terhelő kötelezettségek teljesítése, illetőleg jogok gyakorlása céljából történik.
 • A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő illetve a Feljogosított személy által közölt adatokat biztonságosan kezeli, azokat a jogosulatlan hozzáférés, az erőszakos megváltoztatás, az engedély nélküli nyilvánosságra hozás, az engedély nélküli törlés, valamint sérülés és megsemmisülés ellen védi az AASZ-ban foglaltaknak megfelelően.
 • A Megrendelő és a Feljogosított személy tudomásul veszi, hogy a gépjárműre vonatkozó, a Szolgáltató által rögzített adatokat csak a Megrendelő írásos, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, fax, e-mail útján másolatban, vagy postai úton levélben továbbított kérésére, az abban megjelölt személy részére adja ki az AASZ-ban leírtaknak megfelelően.
 • A Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy vészhelyzetben a gépjármű felderítése érdekében a Szolgáltató a gépjármű megtalálásához és az esetleges egyéb bűncselekmények megelőzéséhez vagy elhárításához szükséges információkat és adatokat az eljáró rendvédelmi szerveknek, illetőleg más hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint a jelen szerződés szerinti szolgáltatás biztosításában közreműködő szerződő partnereinek kiadja.
 • A Megrendelő az ÁSZF és az AASZ megismerésével, illetőleg a Szerződés létrejöttével hozzájárul ahhoz, hogy káresemény esetén a Szolgáltató a káreseménnyel összefüggésbe hozható, illetve az annak kivizsgálásához szükséges valamennyi adatot a kártérítésben érdekelt egyéb biztosító részére – a biztosító kérése alapján – átadja.
 • A Megrendelő és a Feljogosított személy(ek) hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződéssel, illetve Szolgáltatással összefüggésben valamennyi telefonbeszélgetés digitálisan hangrögzítésre, valamint a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően megőrzésre (archiválásra) kerüljön az AASZ-ban foglaltak szerint. A biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően a gépjárműről lekért minden adat és a gépjármű pozíciója is megőrzésre (archiválásra) kerüljön.
 • A Megrendelő szavatolja, hogy a gépjárművet használó személyek részéről a Szerződés szerint történő adatkezeléshez szükséges, a mindenkor irányadó, hatályos jogszabályok által előírt hozzájárulás rendelkezésre áll.
 • Közzététel
 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövegének a Szolgáltató székhelyén, illetve internetes honlapjain (www.skyguard.hu; www.obucity.hu) történő hozzáférhetővé tételére.
 • Az ÁSZF módosításai a közzététellel lépnek hatályba.
 • Záró rendelkezések
 • A Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket egymás között elsősorban békés úton rendezik.
 • Ha a békés egyeztetések sikertelenül zárulnak, úgy Felek jogvitájuk rendezésére – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik ki.
 • A szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
 • A Szerződés megkötésével a Felek kijelentik, hogy annak valamennyi pontját és feltételét egyedileg megtárgyalták, amit az ÁSZF aláírásával a Megrendelő kifejezetten megerősít. Megrendelő ezen túl kijelenti, hogy őt a Szolgáltató tájékoztatta az ÁSZF azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a Szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen, vagy valamely korábban, a Felek között alkalmazott kikötéstől eltér, és hogy e feltételeket a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.
 • A Felek által a másik Fél részére megadott címére ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta, vagy a kézbesítés egyébként a címzett érdekkörében felmerülő okból volt eredménytelen. 

III. Fejezet
AUTO SECURIT Zrt.
MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI

 • Alapfogalmak
 • Szolgáltatás
  A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott és a 36/2007. (III.26.) GKM rendeletnek megfelelő viszonteladó, a jelen szabályzat szerinti mobil parkolási szolgáltatások, illetőleg úthasználati jogosultság megrendelése esetén az előfizetéssel és megfelelő típusú GPS berendezéssel, vagy mobiltelefonnal rendelkező ügyfelei számára továbbértékesíti a Szolgáltató, mint viszonteladó által továbbértékesített, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., a továbbiakban: NMFSZ) által biztosított, a jelen szabályzat szerint igénybe vehető, a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvényben, valamint annak a végrehajtásáról szóló, 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint biztosított mobilparkolási szolgáltatást, illetőleg 1988. évi I. törvény, valamint a 36/2007. (III.26.) GKM rendelet előírásainak megfelelően a 37/2007. (III.26.) GKM rendeletben a meghatározott utak használat fizetendő használati díj megfizetésére irányuló szolgáltatást.
  A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek biztosítására a Szolgáltató és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szerződést kötött, így a jelen szolgáltatási szabályzatba foglalt Szolgáltatás nyújtására a jelen szolgáltatási szabályzat alapján kerül sor a Szolgáltató és a Megrendelő között.
  A Szolgáltatás kiegészítő szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott más szolgáltatásoktól teljes mértékben elkülönülő szolgáltatás, az a Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás azzal, hogy bármely szolgáltatás esetleges hibája alapján alkalmazható jogkövetkezmények kizárólag e szolgáltatásrész tekintetében következnek be, illetőleg alkalmazhatók, azok nem érintik a többi szolgáltatást, illetőleg annak teljesítését. A szolgáltatások oszthatóságára tekintettel Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést semmilyen alapon nem jogosult visszautasítani, illetőleg a szerződésszegés jogkövetkezményeit más szolgáltatásokra is kiterjedően alkalmazni.
  A Szolgáltatás igénybevételének minimális feltételei:

  1. A mobil parkolási szolgáltatás igénybe vétele érdekében a Szolgáltató által üzemeltetett berendezés GPRS kommunikációra alkalmas legyen, valamint megfeleljen a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges verziónak, az e-matrica szolgáltatás érdekében pedig a Megrendelő mobiltelefonja alkalmas legyen az ehhez szükséges alkalmazás futtatásához
  2. A mobil parkolás igénybe vétele érdekében a gépjárműben legyen alkalmas kezelőegység a parkolás megkezdéséhez vagy mobilalkalmazás telepítve okostelefonon
  3. Érvényes és hatályos Szolgáltatási szerződés a Szolgáltatóval
  4. Semmilyen jogalapon és jogcímen nem áll fenn Megrendelő oldalán késedelem Szolgáltatóval szemben
 • Szolgáltató
  Az AUTO SECURIT Zrt. (székhelye: 11039 Budapest, Szentendrei út 407. szám; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044381), amely a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatásra irányuló jogszabályi és szerződéses feltételek alapján jogosult jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.
 • Megrendelő
  Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a szolgáltatási szerződés, valamint a jelen szolgáltatási szabályzat alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. A Megrendelő egyetemlegesen felel a Számlafizetővel a szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Megrendelői oldalon külön Számlafizető is szerződő félként részt vesz, akkor a jelen szabályzat értelmezése során a Megrendelő meghatározás alatt szükség szerint a Számlafizetőt is érteni kell.
 • Számlafizető
  Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás ellenszolgáltatását teljesíteni köteles. A Számlafizető egyetemlegesen felel a Megrendelővel, a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Megrendelői oldalon külön Számlafizető is szerződő félként részt vesz, úgy a jelen szabályzat értelmezése során a Számlafizető meghatározás alatt szükség szerint a a Megrendelőt is érteni kell.
 • GSM Szolgáltató
  Az a jogi személy, aki a távfelügyeleti szolgáltatás biztosításához szükséges SIM kártyát és a GSM szolgáltatást biztosítja.
 • Mobil parkolás
  A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által szolgáltatott mobil parkolási rendszer, amelynek részletei, az irányadó általános szerződési feltételei a www.nemzetimobilfizetes.hu internetes portálon megtalálhatók.
 • Automata Parkolás szolgáltatás
  A Szolgáltató a Mobil parkolási szolgáltatás keretén belül kiegészítő szolgáltatásként Automata Parkolás szolgáltatást biztosít a Megrendelő részére, amely biztosítja a Megrendelő számára, hogy a gépjármű gyújtásának levételét követően a gépjármű pozíciójának megfelelő parkolási zónában a Megrendelő előzetes hozzájárulásával automatikusan elindítja vagy előjegyzi és a gépjármű adott parkolási helyszínről történő távozásáig fenn is tartja a parkolást.
 • E-matrica szolgáltatás
  A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által értékesített, a NÚSZ Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ) úthasználati jogosultságot biztosító e-matrica megvásárlására irányuló szolgáltatás. A Szolgáltató az e-matrica szolgáltatás mellet kiegészítő szolgáltatásként e-matrica őr (eMatricaŐr) szolgáltatást biztosít Megrendelő részére, amely biztosítja a Megrendelő számára, az úthasználati jogosultságok automatikus megvásárlásának lehetőségét (a Megrendelő által meghatározott matrica típus szerint), amennyiben a gépjármű pozíciójának megfelelő úthasználati jogosultsággal nem rendelkezik.
 • A Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
  A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelen szolgáltatási szabályzat, valamint a Felek által aláírt, GPS alapú szolgáltatások tárgyában létrejött Szolgáltatási szerződés, illetőleg az ahhoz kapcsolódó Mobil Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtja a Megrendelő részére, aki köteles a szolgáltatási szabályzat és szerződés feltételeit tiszteletben tartani, és az igénybe vett Szolgáltatásért a meghatározott mértékű kauciót, illetőleg díjat határidőben megfizetni. Valamennyi – a Szerződés alapján a Feleket megillető – jog és kötelezettség a Felek által kötött Mobil Szolgáltatási szerződés (a jelen Szolgáltatási Szabályzatban úgy is, mint: Szerződés, Szolgáltatási szerződés), a jelen Szolgáltatási Szabályzat, a Kezelési Utasítás, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., illetőleg a NÚSZ által kibocsátott, a Szolgáltatásra, annak igénybe vételére és értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó általános szerződési feltételek együttes tartalma alapján értelmezhető.
 • Díjszabás
  Felek a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltatót megillető díjakat, azok érvényesítésére irányadó szabályokat a Mobil Szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jelen szabályzat rögzíti. Amennyiben a Szolgáltatási szerződés erről nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató által alkalmazott, mindenkor hatályos díjszabásban foglalt ellenértéket köteles a Megrendelő a Szolgáltatás ellenében megfizetni.
  A Szolgáltató a Mobil parkolási szolgáltatás nyújtásáért, a Megrendelő részére a ténylegesen igénybevett parkolás indítások után alkalmanként 86,61, – Ft + ÁFA, azaz nyolcvanhat egész hatvanegy század forint + ÁFA összegű kényelmi díjat számol fel, amelyhez felszámításra kerül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által a ténylegesen eltöltött parkolás időtartamára az adott helyszínen előírt, perc alapú parkolási díj összege ÁFA-val növelt összegben. Amennyiben Megrendelő rendelkezik a Szolgáltató által aktivált mobilalkalmazással, a Szolgáltató a parkolási eseményről díjmentesen (Push) üzenetek küld a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő SMS üzenetben kéri a parkolási események indításának és leállításának visszaigazolását, minden megkezdett hónap után járművenként 800, Ft + ÁFA, azaz nyolcszáz forint + ÁFA kiegészítő havidíjat köteles megfizetni Szolgáltató részére.
  Szolgáltató a Mobil parkolási szolgáltatás keretén belül kiegészítő szolgáltatásként Automata Parkolás szolgáltatás nyújtásáért nem számít fel külön díjat.
  A Megrendelő aktív Automata Parkolás szolgáltatás esetén, a Megrendelő jogosult Bírság garanciát rendelni a szolgáltatás mellé, melynek díja miden megkezdett hónap után járművenként 500, Ft + ÁFA, azaz ötszáz forint + ÁFA kiegészítő havidíjat köteles megfizetni Szolgáltató részére. A Pótdíjgarancia szolgáltatás részletes szabályait a 3.1.18 c, d, e pontjai valamint a 3.1.19 és 3.1.20 pontok tartalmazzák.
  Az e-matrica szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a Megrendelő által megvásárolt e-matricánként számított 173,23, – Ft + ÁFA, azaz egyszázhetvenhárom egész huszonhárom század forint + ÁFA összegű díjra jogosult, amelyhez felszámításra kerül a NÚSZ által az adott e-matrica tekintetében meghatározott úthasználati jogosultság díja.
  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díjszabás feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben, vagy részben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint írásban, a Mobil Szolgáltatási szerződésben a Megrendelő által megadott e-mail címre megküldött e-mail üzenet útján értesíti. Amennyiben a Megrendelő a módosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani. A díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha a Megrendelő ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
 • A Szolgáltatási Szabályzat célja, és szabályozási köre
 • A Szolgáltató a Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Felek jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket, körülményeket.
 • A Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételei és az AASZ rendelkezései a Felek között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen Szolgáltatási Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a NÚSZ Zrt. Általános Szerződési feltételei, valamint a hatályos jogszabályi előírások irányadóak. Emellett a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.
 • A Szolgáltatási Szabályzat közzététele
  A Megrendelő a Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételeit és az AASZ rendelkezéseit a Szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban elfogadta. A Szolgáltatási Szabályzat és az AASZ Megrendelő által történő elfogadása a Szolgáltatási szerződés hatályba lépésének előfeltétele. A Szolgáltatási Szabályzat megfelelő közzétételének számít az internetes felületen történő közzététel. Az internetes közzététel a www.skyguard.hu, valamint www.obucity.hu honlapokon történik. A Szolgáltatási szabályzat, illetőleg annak módosítása a közzététellel lép hatályba.
 • A Szolgáltatási Szabályzat hatálya
 • A Szolgáltatási Szabályzat mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

II. FEJEZET: A SZOLGÁLTATÁS – A MEGRENDELŐI JOGVISZONY TÁRGYA

 • A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása a Megrendelő részére a Szolgáltatási szerződés, valamint a jelen Szolgáltatási Szabályzat és az AASZ rendelkezési szerint. A jelen Szolgáltatási Szabályzat által nem szabályozott egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket a külön szerződések tartalmazzák. A Megrendelő számára a Szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által megadott paraméterekkel lehetséges. A Szolgáltató a Megrendelő részére a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott gépjárművek parkolásához, illetőleg a díjköteles utaknak a Megrendelő által meghatározott gépjárművel történő használatra való jogosultság megteremtése érdekében biztosítja a Szolgáltatást.
  Megrendelő a Szolgáltatás biztosítása ellenében, a Szolgáltató díjszabásában, vagy a Megrendelővel közösen meghatározott kényelmi díjat, a mobil parkolási szolgáltatás igénybe vétele alapján az egyes parkolások darabszáma alapján számítva, valamint az egyes parkolások időtartama alapján a parkolókat fenntartó és üzemeltető harmadik személyek által meghatározott parkolási díjat, az e-matrica szolgáltatás igénybe vétele alapján pedig matricánként a NÚSZ által meghatározott úthasználati díjat köteles fizetni.
  Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételekor részben a Szolgáltató, részben a saját Mobil GSM Szolgáltatója hálózatán keresztül csatlakozik a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által működtetett Nemzeti Mobilfizetési Rendszerhez, amely kapcsolat létrejöttekor a Szolgáltatás által az egyes parkolásokhoz, illetőleg e-matrica igénylésekhez kapcsolódóan adatokat küld és kap.
 • A Szolgáltatás időbeli hatálya – A Megrendelői jogviszony létrejötte és módosítása
 • A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási szerződés megkötését – amennyiben az aláírásra a felek által nem egy időben kerül sor, úgy a Megrendelő által aláírt példánynak a Szolgáltató általi kézhezvételét – legfeljebb 3 munkanappal követően nyújtja a Szolgáltatást a Megrendelő részére. A megrendelői jogviszony úgy jön létre, hogy a Megrendelő a Szolgáltatási szerződést aláírja, és meghatározott óvadékot megfizeti, amelynek alapján a Szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére. Az e-matrica vásárlás feltétele bankkártya regisztrációja vagy a minimum 6.000,- Ft, azaz hatezer forint összegű óvadék Megrendelő által történő teljesítése.
  Amennyiben az óvadék Szolgáltató által részben, vagy egészben felhasználásra kerül, úgy Megrendelő köteles – a Szolgáltató erre irányuló felhívásának kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül – az óvadék összegét az eredetileg meghatározott összegre kiegészíteni, amelynek elmaradása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal felfüggeszteni.
 • Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Szolgáltatási szerződésben megjelölt gépjármű(vek)nek nem ő a tulajdonosa, vagy üzembentartója, úgy a gépjármű(vek) tulajdonosa, vagy üzembentartója a Szolgáltatási szerződés megkötéséhez, a Szerződés alapján a Szolgáltató által végzett adatkezeléshez és feldolgozáshoz írásban hozzájárult.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendszer bármely elemén változtasson, ha az újonnan alkalmazott műszaki megoldás a kiváltott műszaki megoldással legalább azonos vagy magasabb szintű szolgáltatás nyújtható.
 • A Megrendelő személyében változás az erre vonatkozó Szolgáltatási Szerződés írásbeli módosításával lehetséges. A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Szabályzatban szabályozott kivételekkel a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a Szolgáltatást, amelynek érdekében éves szinten 96,00 %-os rendelkezésre állást vállal. A jelen Szolgáltatási Szabályzatban és a Szerződésben nem taxatíve nevesítettek azok az esetek, amelyek fennállása esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

III . fejezet A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért
 • A Szolgáltató a Szolgáltatást a 2.2.1. pontban meghatározott időponttól és feltételek fennállása esetén a Megrendelő számára folyamatosan biztosítja a Megrendelő díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy az a Szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszerét folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül megfelelően javítja.
 • A Szolgáltató nem felel olyan szerződésszegésből eredő következményekért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés,
  szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis maior), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, sem pedig az olyan szerződésszegésből eredő következményekért, amelyek a Megrendelő érdekkörében, vagy a Szolgáltatásra
  vonatkozó szabályok Megrendelő általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Magyarország területe a GSM szolgáltatók, illetve a mobil parkolási szolgáltatás által nem teljesen lefedett. A Szolgáltatót a szolgáltatás nem megfelelő minőségéből eredő, illetve a GSM szolgáltató szolgáltatásának esetleges meghibásodásával, e GSM szolgáltatások működésében vagy a rádióhullámok terjedési tulajdonságai miatt térben és időben, illetve a rádiófrekvenciáknál bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett károkért felelősség nem terheli, ideértve az extrém időjárási körülményeket is. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltatás hibája a GSM szolgáltató, internet és/vagy adatátviteli szolgáltató hibájából ered.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon károk tekintetében, amelyek a Megrendelőt amiatt érik, hogy a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága megszűnik, vagy úgy módosul, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni a Szolgáltatási Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben a Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága megszűnésével, vagy módosulásával egyidejűleg megszűnik.
 • Amennyiben Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtására fennálló jogosultsága bármely okból felfüggesztésre, vagy egyébként korlátozásra kerül, úgy a Szolgáltatás nyújtása – a Szolgáltatóval szemben alkalmazott korlátozás időtartamára – felfüggesztésre kerül.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a Megrendelő a Szolgáltatást nem a Kezelési útmutató előírásainak megfelelően használja.
 • A GSM szolgáltatás, illetve a Mobil parkolás esetleges hiánya, időszakos kimaradása kizárja a Szolgáltató felelősségét.
 • A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatást a Megrendelő részére biztosítani a jelen Szolgáltatási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., illetőleg a NÚSZ által mindenkor biztosított feltételek és szolgáltatási terület elérhetőségek mellett.
 • A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást ingyenesen biztosítani Megrendelő részére. Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, hardver és software javítása, karbantartás, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás. Mindezért igény esetén a Szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani.
 • A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató az adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően – lásd AASZ – kezelje, feldolgozza. A felek kötelesek a másik féltől tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelni. A Megrendelő az AASZ-ban előírtak szerint, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait a szolgáltatás nyújtásához, minőségének javításához, illetve annak a megrendelői igények szerinti bővítése céljából, közvélemény-, vagy piackutatás céljából szükséges adatkezelés megvalósításához a jogszabályi előírások megtartásával harmadik személyek számára átadja. A Megrendelő az adatkezeléshez való hozzájárulást önkéntesen adja, ismeri annak célját és megvalósítási módját, amelyről bővebb információt a Szolgáltató ügyfélszolgálata nyújt. Az adatkezelés és feldolgozás a fentiektől eltérő módon csak a Megrendelő előzetes, kifejezett írásos hozzájárulása alapján lehetséges.
 • A Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltatás a Szerződés aláírása, illetve a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére átadott, a Szolgáltatáshoz szükséges adatok rögzítése – és a Szerződésben megállapított óvadék megfizetése vagy bankkártya regisztrációja – után három munkanapon belül biztosítja a Szolgáltató a Szolgáltatás rendelkezésre állását.
 • A Megrendelő rendszám, időpont és az észlelt hibajelenségnek pontos megjelölésével írásban (legalább e-mailben) történő bejelentése alapján a Szolgáltató köteles az üzemzavarokra utaló körülményeket kivizsgálni, az esetleges üzemzavarok elhárítása iránt haladéktalanul intézkedni. A Szolgáltató csak azokat a hibákat köteles elhárítani, amelyek a saját, illetőleg általa a Megrendelő részére átadott berendezésének meghibásodása miatt következtek be. A hibajavítás az esetleges jótállási idő elteltét követően díjköteles szolgáltatás. A Megrendelő saját berendezéseinek (gépjármű és elektronikus rendszere, stb.) hibáit a Megrendelő a saját költségén köteles kijavíttatni. Amennyiben a Szolgáltatás a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem működik szerződésszerűen, úgy a díjak mérséklésére nincs lehetőség. A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezett hibákat a Szolgáltató saját költsége terhére köteles kijavítani. Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató a hálózat felújítása, cseréje, karbantartása miatt rendeli el, erről a Megrendelőt köteles 8 (nyolc) nappal előzetesen értesíteni (amennyiben az 2 óránál hosszabb időtartamú), egyben tájékoztatni a szünetelés várható időtartamáról, amely azonban az 5 (öt) napot nem haladhatja meg. A Szolgáltatás szünetelésének bármely okból történő bekövetkezése esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek kártérítéssel semmilyen alapon nem tartozik, kivéve a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozást.
 • A Szolgáltató, mint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nek a viszonteladója, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által biztosított szolgáltatásokat értékesíti a Megrendelő számára. A viszonteladói minőségből adódóan a Szolgáltatás működésének, illetőleg a Szolgáltatás jelentős elemeinek biztosítása Szolgáltató érdekkörén kívül esik, ezért a Szolgáltató helytállási kötelezettsége korlátozott, így nem terjed ki különösen, de nem kizárólag a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mindenkori informatikai, internet, illetőleg GSM szolgáltatója által nyújtott szolgáltatások miatti hibákra. A Szolgáltató e korlátozott felelőssége következtében Megrendelő köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy a Szolgáltatás igénybe vételét minden esetben és kizárólag úgy kezdje meg, hogy előtte megbizonyosodjon meg a Szolgáltatás elindításának sikerességéről – melyet a GPS berendezés hang és fényjelekkel, az e-matrica szolgáltatás rövid szöveges üzenettel egyértelműen visszajelez. Amennyiben a Megrendelő a visszajelzés elmaradásának hiányában nem választ másik alternatív megoldást a parkolási, vagy úthasználati díj fizetésére, úgy ennek valamennyi jogkövetkezménye tekintetében kizárólagos helytállási kötelezettséggel tartozik.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatással érintett járműveibe beépített GPS rendszer a jármű leparkolásakor és az indítókulcs kivételekor, valamint az indítókulcs behelyezést követően a gyújtás ráadásakor, a jármű GPS lokalizáció szerinti tartózkodási pozícióját a saját számítógépes rendszerén keresztül, automatikusan megküldi a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. számítógépes rendszerébe, a Mobil parkolás elindítása céljából, amennyiben a Megrendelő az Automata Parkolás szolgáltatást Szolgáltató ügyfélszolgálatán aktiváltatta. A folyamat elindítását a Megrendelő mobilalkalmazás segítségével is kezdeményezheti. A parkolás elindításáról a Szolgáltató értesítést küld a Megrendelő okostelefonjára telepített mobilalkalmazás támogatásával. A járműbe szerelt rendszer, kiépítésétől függően csipogó/sípoló hanggal figyelmezteti a Megrendelőt ha díjfizető parkolási övezetben parkolt le.
  A Mobil parkolási szolgáltatás indítása és leállítása a fentiek szerint elküldött jelek felhasználásával történik, azonban a parkolás elindítása és leállítása a Megrendelő szándékától függ, amely információk a járműben elhelyezett számtasztatúra, infra tasztatúra, vagy LCD tasztatúra vagy a Megrendelő okostelefonjára telepített mobilalkalmazás használatával kerülnek a Szolgáltatón keresztül a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-hez továbbításra. A gépkocsiba épített számtasztatúra, vagy LCD tasztatúra vagy infra tasztatúra vagy Megrendelő részére telepített mobilalkalmazás használatának a Megrendelő részére történő bemutatása a Szerződés létrejötte előtt megtörtént, amit a Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten elismer.
  A Szolgáltatón keresztül történő parkolási szolgáltatás elindítás és leállítás nyugtázásáról a Szolgáltató számítógépes rendszere a Megrendelő gépjárművébe telepített GPS berendezésen keresztül kiépítéstől függően hang és/vagy fényjelekkel egyértelműen visszajelez vagy/és a Megrendelő okostelefonjára telepített mobilalkalmazáson keresztül kiküld üzenetet (Push Notification) a Megrendelőnek. Amennyiben a parkolási szolgáltatás megindítását a berendezés vagy a Megrendelő okostelefonjára telepített mobilalkalmazás nem igazolja vissza, a parkolási díj más módon történő megfizetéséről a Megrendelő köteles gondoskodni.
  E-matrica váltása az e célból az alkalmazásban létrehozott felhasználói profilban megjelölt forgalmi rendszámú gépjárműre lehetséges azzal, hogy szükség szerint e rendszám szabadon módosítható. Az alkalmazás megindítását követően Megrendelő köteles kiválasztani a megvásárolni kívánt e-matrica gépjármű kategóriáját (D1, D2, D3), valamint a megvásárolni kívánt e-matrica időbeli (10 napos, havi, évi) és megyei matrica esetén annak területi hatályát, és az alkalmazásban esetlegesen jelölt más szükséges adatokat megadni. A szükséges adatok megadását, és azok ellenőrzését követően a megrendelést véglegesíteni kell annak érdekében, hogy a megadott adatok a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére továbbításra kerülhessenek a jogosultságnak a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által történő biztosítása érdekében. A kezdeményezett vásárlás sikerességéről, illetőleg annak esetleges sikertelenségéről a rendszer automatikus válaszüzenetet küld. Amennyiben a vásárlás sikertelen volt, úgy Megrendelő köteles az e-matrica más módon történő megváltásáról gondoskodni.
  Az e-matrica telefonos alkalmazás útján történő megvásárlása esetén a Megrendelőt kizárólagos felelősség terheli, amennyiben az alkalmazáson keresztül harmadik személy Megrendelő tudta, vagy akarata nélkül, vagy annak ellenére vásárol e-matricát.
 • A Szolgáltató nem felel a Megrendelő felelősségi körébe tartozó alábbi pótdíjfizetési kötelezettségekért:
  1. Amennyiben a parkolási folyamatban a GPS eszköz műszaki meghibásodására vezethető vissza a Megrendelő pótdíjazása, de a műszaki meghibásodásról, illetve az ehhez kötődő szükségszerű hibajavításról a Megrendelő már kapott tájékoztatást Szolgáltató részéről.
  2. Amennyiben a Megrendelő úgy kezdi meg a parkolást, illetőleg az úthasználatot, hogy nem bizonyosodik meg a Szolgáltatás elindításának sikerességéről – melyet a rendszer a parkolási szolgáltatás tekintetében hang és fényjelekkel, az e-matrica szolgáltatás tekintetében szöveges üzenettel egyértelműen visszajelez –, és ennek ellenére nem választ másik alternatív megoldást a díjfizetésre, akkor a pótdíj és az azzal esetlegesen felmerülő költségek viselője a Megrendelő.
  3. A kezelési hibából adódó pótdíjazás esetén a Megrendelő viseli az anyagi költségeket. A Megrendelőt a Szolgáltató tájékoztatja a kezelés módjáról, a visszaigazoló vagy elutasító jelzések bevárásának fontosságáról és az egyéb, a mobilparkolás, illetőleg e-matrica szolgáltatás mint kényelmi szolgáltatás nyújtotta feltételekről, amely tájékoztatás megadását a Megrendelő a Szerződés aláírásával elismeri, és azt tudomásul veszi.
  4. Amennyiben a Megrendelő a parkoló autót úgy hagyja el, hogy nem ellenőrizte mobilalkalmazás által felkínált parkolási zóna kódját azaz a gépjármű parkolási pozíciójának megfelelő parkolási zónakód megfelelősségét, a parkolási zónahibából adódó pótdíjazás esetén a Megrendelő viseli az anyagi költségeket.
  5. Amennyiben a Megrendelő aktiválta a 4 perces díjmentes parkolás indítási riasztást a Szolgáltató rendszerében és nem indította el a Szolgáltató mobilparkolási rendszerén keresztül a parkolását, annak ellenére sem, hogy a Szolgáltató a 4 percet követően (Push) üzenetben figyelmeztetést küld a Megrendelő számára. A Megrendelő minden esetben köteles gondoskodni a parkolás elindításáról, a parkolási elindításának elmulasztásából adódó pótdíjazás esetén a Megrendelő viseli az anyagi költségeket.
 • GPRS kapcsolat hiba, adatforgalom nem, vagy nem megfelelő működéséből eredő bírság esetén Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 • A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés időtartama alatt felelősséget vállal a Megrendelőt érintő parkolási pótdíjak megfizetésére, amennyiben az alábbi feltételek maradéktalan teljesítésre kerülnek:
  1. A Megrendelő a Mobil parkolási szolgáltatás keretén belül megrendelte és sikeresen aktiválta, valamint folyamatosan bekapcsolva tartja kiegészítő szolgáltatásként az Automata Parkolás szolgáltatás nyújtását.
  2. A Szolgáltató az Automata Parkolás aktiválása esetén Bírság garanciát nyújt a Megrendelő részére, melynek keretében a Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a parkolást mindaddig fenntartja – azaz a Megrendelő igényének megfelelően, de az adott parkolási zónára vonatkozó előírásoknak megfelelően -, amíg a gépjármű az adott parkolási helyszínt el nem hagyja (ide értve azt az esetet is, ha a parkolás megkezdése a nap végén kezdődik és másnap reggel folytatódik) vagy amíg a Megrendelő manuálisan nem kéri a parkolás leállítását.
  3. A Szolgáltató nem tudja vállalni a Bírság garancia szolgáltatás biztosítását azon az esetekben, ha a párhuzamos parkolási zónák, melyek díja különböző díjszabású és más üzemeltető társaság kezelésében áll, továbbá a parkolás elindításakor nem állapítható meg egyértelműen a gépjármű pontos pozíciója [a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet 48.§ (3a) bekezdésétől eltérő esetek]. Szolgáltató rendszere a parkolási pótdíjazás esélyének csökkentésének érdekében automatikusan a drágább parkolási díjzónában kezdeményezi a parkolás elindítását. Ilyen esetekben a Megrendelő köteles ellenőrizni a parkolási zóna kódjának helyességét és gondoskodni a parkolás helyes zóna helyes megválasztásáról.
  4. A kiegészítő Automata Parkolás szolgáltatás keretén belül automata üzemmódban indított parkolási eseményről a Szolgáltató által küldött visszaigazoló (Push) üzenet kiküldésre került. Az automatikus üzemmódban elindított parkolást a Megrendelő jogosult manuális leállítására, azonban ezzel a pótdíjgaranciáról visszavonhatatlanul lemond a Megrendelő.
  5. Amennyiben a Megrendelő a fenti pontok betartása mellett, mégis valamely oknál fogva parkolási pótdíjat kap, a parkolás befejezését követő 24 órán belül köteles eljuttatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának a parkolási pótdíj másolatát vagy annak részletes adatait (pótdíjjal érintett rendszám, parkolási társaság neve, büntetés időpontja (dátum, óra, perc), pótdíj azonosítója, pótdíjazás indoka). Amennyiben a Megrendelő ezen kötelességét nem teljesíti a Szolgáltató semmilyen anyagi kötelezettséget nem vállal a kiszabott parkolási pótdíj megtérítésére.
 • A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés időtartama alatt felelősséget vállal a Megrendelőt érintő e-matrica pótdíjak megfizetésére, amennyiben az alábbi feltételek maradéktalan teljesítésre kerülnek:
  1. A Megrendelő a e-matrica szolgáltatás keretén belül megrendelte és sikersen aktiválta, valamint folyam-atosan bekapcsolva tartja kiegészítő szolgáltatásként az e-matrica őr (eMatricaŐr) szolgáltatás nyújtását.
  2. A Szolgáltató az e-matrica őr (eMatricaŐr) aktiválása esetén Bírság garanciát nyújt a Megrendelő részére, melynek keretében a Szolgáltató felelősséget vállal, hogy automatikus üzemmódban biztosítja a Megren-delő számára, az úthasználati jogosultságok automatikus megvásárlását (a Megrendelő által meghatáro-zott matrica típus szerint), amennyiben a gépjármű pozíciójának megfelelő úthasználati jogosultsággal nem rendelkezik.
  3. A Megrendelő köteles gondoskodni az e-matrica vásárlás fedezetéről. Amennyiben az automata üzemmódban indított e-matrica vásárlás fedzet hiány miatt sikertelen, a Szolgáltató semmilyen anyagi kö-telezettséget nem vállal a kiszabott e-matrica pótdíj megtérítésére. Sikeretelen vásárlás esetén Megrendelő köteles manuális üzemmódban megvásárolni az adott fizetős útdíjszakaszhoz kapcsolódó e-matricát.
  4. Az e-matica őr (eMatricaŐr) kiegészítő szolgáltatás keretén belül automata üzemmódban sikeresen megvásárol e-matrica eseményről a Szolgáltató által küldött visszaigazoló (Push) üzenet kiküldésre került.
  5. Amennyiben a Megrendelő a fenti pontok betartása mellett, mégis valamely oknál fogva e-matrica kapcsán pótdíjat kap, 24 órán belül köteles eljuttatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának a pótdíj másolatát vagy annak részletes adatait (pótdíjjal érintett rendszám, pótdíj kiszabásának helyszíne, büntetés időpont-ja (dátum, óra, perc), pótdíj azonosítója, pótdíjazás indoka). Amennyiben a Megrendelő ezen kötelességét nem teljesíti a Szolgáltató semmilyen anyagi kötelezettséget nem vállal a kiszabott pótdíj megtérítésére.
 • A Szolgáltatót, esetleg terhelő jogkövetkezmények alapján az igényérvényesítés lehetősége abban az esetben nyílik meg, amennyiben a Megrendelő a bírság kiszabását követő maximum 1 naptári napos jogvesztő határidőn belül értesíti a Szolgáltató 0-24 órás diszpécserszolgálatát (+36 (20) 455-8386, +36 (30) 933-3446) a bírságolás tényéről a rendszám, időpont és helyszín, pótdíj azonosító, pótdíjazás indokának megadásával annak érdekében, hogy a szükséges vizsgálatokat és pótdíjfizetést még 15 naptári napon belül el lehessen végezni. A Megrendelő minden esetben köteles a bírság kiszabását követő 14 napon belül megfizetni a bírság összegét, amennyiben pedig a lezárult vizsgálat eredménye szerint a Szolgáltató felelős a bírság kiszabásáért, akkor a Szolgáltató a maximálisan a 14 napon belül fizetendő bírság összegét téríti meg a Megrendelő részére banki utalással.
 • Mentesül a Szolgáltató a 3.1.18. pont szerinti garanciavállalás alól, amennyiben a 3.1.19. pont szerinti pótdíj vizsgálat alkalmával megállapítást nyer, hogy a Megrendelő az Automata Parkolást megelőző napon már rendelkezésre álló, új mobilalkalmazásra nem frissítette a mobileszközét, vagy más módon akadályozza az Automatikus Parkolás működését, illetve fenntartását, vagy nem rendeltetésszerűen használja azt. A jelen pontban foglalt esetekben a helyes működés helyreállításáig a Szolgáltató jogosult az Automata Parkolási szolgáltatást felfüggeszteni.
 • Tájékoztatás
 • A Felek szerződéses kapcsolatuk során együttműködnek. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják.
 • A Szolgáltatási szerződés megszűnésekor, valamint eseti jelleggel a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt bármikor a Szolgáltató részletes információt kérhet a Megrendelőtől a Szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatairól.
 • Hotline support
 • A távfelügyelet végzésére illetve a Szolgáltatással kapcsolatos Megrendelői igények kielégítése, illetőleg a Megrendelő megfelelő tájékoztatása, információk rendelkezésre bocsátása, valamint a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében a Szolgáltató személyes (munkaidőben 9:00-16:00), illetve 24 órás telefonos diszpécserszolgálatot működtet.
 • A Szolgáltató a telefonszámaira érkezett hívásokról az őt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében hangfelvételt készít. A hívó felet erről a Szolgáltató minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja az AASZ-ban foglaltak szerint. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügyet csak személyesen áll módjában intézni. A Szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a jogszabályok és az AASZ-ban előírtak által mindenkor meghatározott feltételek szerint tárolja.
 • Fogyasztói Érdekvédelem
 • A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések feltételeivel egyezően biztosítja a Megrendelő érdekeinek lehető legteljesebb védelmét.

 • Információvédelem
 • A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, összhangban az AASZ-ban előírtakkal. Az adatokat a kifejezett jogszabályi, hatósági vagy bírósági rendelkezés, illetőleg felhatalmazás esetét kivéve harmadik személynek nem szolgáltatja ki és nem teszi. A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával kifejezetten, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges adatokat harmadik személy részére Megrendelő azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása érdekekében jogosult átadni a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a Szolgáltatáshoz szükséges információkat és adatokat.
 • Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírásával a GPS alapú alapszolgáltatás jelszavát használja, amely a Szolgáltatási szerződésből eredő jogok gyakorlásánál a Szolgáltató általi azonosításra szolgál. Ennek megfelelően a Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, a szerződés tárgyát képező Szolgáltatással összefüggésben álló tájékoztatást telefonon, illetőleg megbízott útján személyesen kizárólag a megfelelő jelszó bemondása esetén adhat. A jelszó módosítása csak a Megrendelő hozzájárulásával, és megfelelő azonosítást követően lehetséges. Abban az esetben, ha a Megrendelő a jelszót elfelejti, akkor az ezzel kapcsolatos ügyintézésre csak személyesen kerülhet sor. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben gyanúja merül fel, hogy nem az erre jogosult személy kér tőle felvilágosítást, akkor az információ megadását megtagadja és az ügyfélszolgálatán, kellő azonosítást követően szolgáltasson csak adatot.
 • A jelszót a Szolgáltató üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok (AASZ) figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó a Megrendelőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. FEJEZET AZ MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • Díjfizetés
 • A Megrendelő a Szolgáltatásért köteles kényelmi szolgáltatási díjat fizetni a Szolgáltató számlája alapján, ha a Mobil Szolgáltatási Szerződés eltérően nem rendelkezik, a számla kiállításától számított 8 napon belül vagy bankkártyás fizetéssel a parkolás lezárását követően a Megrendelő által regisztrált és alapértelmezettként megjelölt regisztrált bankkártya terhére automatikus terheléssel. A Megrendelő visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy amennyiben nem biztosított óvadékot a mobilvásárlási szolgáltatások (parkolás, e-matrica) fedezetéül, a Szolgáltató jogosult az szolgáltatás igénybevételéhez regisztrált bankkártya terhére a Megrendelő által kezdeményezett fizetést kiegyenlíteni, melyről a Szolgáltató a hó végén számlát állít ki. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségének beszámítás útján történő teljesítésére nem jogosult.
  A Megrendelő havonta utólag köteles a kényelmi szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére megfizetni, amelyhez felszámításra kerül továbbá a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által a parkolások alapján kiszámlázott mértékű parkolási díj, amely parkolási díj az adott hónapban ténylegesen eltöltött parkolás időtartamára az adott helyszíneken előírt, az adott parkolással érintett parkolási szolgáltató által meghatározott időegység alapú parkolási díj ÁFA-val növelt összegben kerül meghatározásra.
  A Szolgáltatás sikeres indításának minősül minden olyan tranzakció, amelyet a Szolgáltató rendszere sikeres vásárlásként regisztrált, ezért azok minden esetben díjfizetési kötelezettséget alapoznak meg a Megrendelő terhére. Sztornó tranzakció végrehajtására nincsen lehetőség.
 • A Szolgáltató a Szerződésben részletezett szolgáltatásokról számlát bocsát ki a Megrendelő felé. A számlán szereplő összegek az alábbiakból tevődnek össze: kényelmi szolgáltatási díj, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által felszámolt díjak és költségek. A Szolgáltatás ellenében esedékessé váló díjak összegét a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.
 • A fizetési kötelezettség 15 napon túli elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt a szolgáltatásból kikapcsolni, valamint a Megrendelő számára biztosított euroShell kártyát felfüggeszteni (a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni). Amennyiben a Megrendelő a fizetési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szolgáltató jogosult a Megrendelő jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató rendkívüli felmondásával egyidejűleg jogosult kiszámlázni a Szolgáltatási szerződés alapján meghatározott, a Megrendelő részére biztosított kedvezmény összegét és a még ki nem számlázott egyéb költségeket, beleértve a késedelmi kamatot és a fizetési értesítések költségeit, valamint a késedelemmel érintett tételek alapján egyenként felszámított behajtási költségátalányt. A Megrendelő a szolgáltatásba való visszakapcsolását akkor igényelheti, ha tartozását előzetesen teljes mértékben rendezte.
 • A Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabást az Ügyfélszolgálati irodában vagy a Szolgáltató (www.skyguard.hu, www.obucity.hu) honlapjain megtekintheti. A Szolgáltató fenntartja jogát az árak módosítására és a szolgáltatások megváltoztatására, de a változásokról minden esetben 30 nappal korábban számlalevélben vagy egyéb módon értesítést küld ügyfeleinek. A Szolgáltató fenntartja továbbá azt a jogát, hogy korlátozásokat szüntessen meg és árakat csökkentsen, a Megrendelő külön értesítése nélkül.
 • A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök üzemkész állapotát.
 • A Megrendelő köteles a Szolgáltató által számlázott díjat határidőben megfizetni.
 • A Megrendelő köteles az adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban, a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül közölni.
 • A Megrendelő köteles a Szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni az AASZ-ban foglaltak szerint. Tilos a Szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltatót ezzel kapcsolatban felelősség semmilyen alapon nem terheli – harmadik személyekkel szemben sem –, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.
 • A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltatást semmilyen módon harmadik személynek továbbadni, közvetíteni, ennek megszegésével okozott kárért felelős. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a Megrendelő hitelképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni és a Megrendelőtől ehhez szükséges információkat illetőleg ezt igazoló okmányokat vizsgálni. A vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét magasabb összegű óvadék vagy egyéb más biztosíték (pl.: garancia, bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni.
 • Amennyiben a Számlafizető a számlát a hónap 15. napjáig nem kapja kézhez, úgy ezt 3 munkanapon belül a Szolgáltatónál köteles jelezni.
 • Amennyiben a Számlafizető a számlában feltüntetett díj összegszerűségét a fizetési határidő elteltét megelőzően vitatja, úgy e reklamáció elbírálásának a fizetésre halasztó hatálya van. A fizetési határidőt követően beérkező reklamációknak a vitatott számlában meghatározott díj fizetésére halasztó hatálya nincsen. A Szolgáltató a kifogást minden esetben érdemben megvizsgálja. Vita esetén a Megrendelő köteles bizonyítani állításai helytállóságát. Amennyiben a kifogás megalapozott, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget a Számlafizető részére a következő rendszeres számlában jóváírja. A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani a Számlafizető értesítése mellett. Ezen értesítést a bevezetést megelőző 30 nappal kell megküldeni.
 • Amennyiben a Megrendelő több gépjárműre veszi igénybe a Szolgáltatást, és bármelyik Szolgáltatási szerződés feltételeit megszegi, abban az esetben a Szolgáltató jogosult az alkalmazott szankciót a Megrendelő által igénybe vett valamennyi szolgáltatásra azonnali hatállyal kiterjeszteni.
 • A Szolgáltatás díjának megfizetéséért a Megrendelő a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybevevőjétől.
 • A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatosan okozott károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 • A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a jelen Szolgáltatási Szabályzatban, a Szerződésben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a késedelem teljes időtartamára.
 • A Megrendelő amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez beszerelt eszközt a szolgáltatás aktíválását megelőzően nem vásárolta meg, a beszerelés díját nem fizette ki, hanem az eszköz bérlését választotta visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy 30 napot meghaladó fizetési fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás aktíválásakor megkötött Szerződésben meghatározott értékű eszköz és beszerelési költségeket egyösszegben megtérítettni, amit a Szolgáltató jogosult a regisztrált bankkártyán előzetes a mobilalkalmazáson és e-mailen megküldött értesítést követően egyösszegben megterhelni. A Megrendelő visszavonhatatlan hozzájárulását adja és kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó eszközök díját és a beszerelés költségét a Szolgáltató jogosult behajtás útján beszedni, amennyiben a 30 napot meghaladó késedelmet követően a Megrendelő regisztrált bankkártyájáról 14 napon belül nem sikerül a beszerelt eszközök és beszerelési költséget megtérítettni. A Megrendelő visszavonhatatlan hozzájárulást adja, hogy ebben az esetben a behajtási költséget is megtéríti a Szolgáltató részére.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha lejárt számlatartozása van a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató jogosulti a mobilvásárlási szolgáltatásokat (Mobil parkolás, eMatrica) külön előzetes értesítés nélkül korlátozni mindaddig, amíg a Megrendelő a tartozását ki nem egyenlíti. Ez a korlátozás kiterjed arra az esetre is, ha a Megrendelő bankkártyával regisztrált a Szolgáltató rendszerébe és arról a Szolgáltató az esedékes díjat nem tudja levonni. A Szolgáltató a korlátozást követően, haladéktalanul SMS-ben tájékoztatja a Megrendelőt a korlátozás okáról.
 • A GPS kiegészítő egységgel kapcsolatos kötelezettségek
 • A Megrendelő részére átadott GPS kiegészítő egység kizárólag a Szolgáltató hálózatában nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosít. A Megrendelő részére átadott GPS kiegészítő egység, valamint az azon futó software olyan egyedi megoldásokat tartalmaz, amelyek felett Megrendelő kizárólag a Szolgáltatás nyújtása keretében vállalt kötelezettségek teljesítése céljából szerez felhasználási jogot, azok kizárólag a Szolgáltató hálózatában nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosítanak. E kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak kártérítést fizetni. A GPS eszközhöz, valamint az azon működő software-hez fűződő szerzői jogok a fent meghatározott terjedelmű felhasználási jogon túlmenően kizárólag Szolgáltatót illetik, így azokat a Megrendelő a jelen pontban foglaltaktól eltérő módon, vagy célból felhasználni nem jogosult. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és ilyen esetben a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A GPS eszközre telepített software felett fennálló valamennyi szerzői jog jogosultja Szolgáltató, ezért a Megrendelő tudomásul veszi, hogy köteles a felhasználás érdekében számára biztosított jogokat a jelen pontban foglaltaknak megfelelően gyakorolni
 • A Szolgáltatás igénybevételéhez használt GPS kiegészítő egység tulajdonjoga csak a Szolgáltató írásbeli értesítésével ruházható át.
 • Ha a Megrendelő a részére átadott GPS kiegészítő egységen bármilyen beavatkozást eszközöl, és ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt a Szolgáltatási szerződés súlyos megszegésének tekinti és jogosult azt azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelőtől kártérítést követelni.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek arra visszavezethetően keletkeztek, hogy a Megrendelő a Szolgáltató értesítése és a beavatkozás jóváhagyása nélkül a GPS kiegészítő egységhez kiegészítő berendezést csatlakoztat, és ez rontja a Szolgáltatás, vagy a hálózat minőségét.
 • A GPS kiegészítő egységnek a Megrendelőnek felróható, vagy egyébként érdekkörén belül felmerülő okra visszavezethető meghibásodása, megrongálódása, rendeltetésszerű illetve üzemképes használatra alkalmatlanná válása, esetében a Szolgáltatót kijavítási, kicserélési kötelezettség nem terheli.
 • A Megrendelő kötelezettsége a Kezelési útmutatóban leírt módon üzemeltetni a GPS kiegészítő egység és az esetleges, nem megfelelő kezelésből adódó károk egyértelműen mentesítik a Szolgáltatót bármilyen kártérítési kötelezettség alól.
 • A jelen fejezetben rögzített rendelkezések megfelelően alkalmazandók a Szolgáltatásának mobil telefonon keresztül történő igénybe vétele esetén a szoftver használatára.
 • Adatszolgáltatás
 • A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltatási szerződés megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Szolgáltatási szerződés létrejöttét, annak teljesítését akadályozná, vagy gátolná.
 • A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés megkötésekor köteles a Szerződésben szereplő adatlapot kitölteni, és az ott szereplő összes pontban a helyes adatokat megadni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok alapján végzi az AASZ-ban előírt feltételek mellett.
 • A Megrendelő adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a Megrendelő által a Szolgáltatási Szerződésben rendelkezésére bocsátott adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából, illetve hibás, vagy hiányos megadásából eredő károkért nem vállal felelősséget.
 • Amennyiben a Szolgáltatás tárgyát képező gépjármű bármilyen okból meghibásodik, megsérül, és ez a meghibásodás érinti a GPS kiegészítő egységet, a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál jelentkezni, illetve a Szolgáltató által megadott helyen és időpontban felülvizsgálat végett megjelenni.
 • Változás a Megrendelő személyében
 • A Megrendelő nem jogosult a Szolgáltatási szerződés megkötésével őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.
 • Magánszemély Megrendelő halála esetén, az örökös e minőségének hitelt érdemlő okirattal történő igazolásakor a Szolgáltatónál haladéktalanul bejelentést tenni köteles. Jogi személy jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutódlást köteles haladéktalanul bejelenteni. A Szolgáltató az örökös illetve jogutód kérésére az Szolgáltatási szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös) illetve a jogutód nevére díjmentesen átírja.
 • Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód válik a Szolgáltatási szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé.
 • Együttműködés és tájékoztatás
 • A Megrendelő és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
 • A Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan, az AASZ szerinti adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
 • A Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
 • A Megrendelő a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb az észlelést követő munkanapon értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ilyen hiba esetén a Megrendelő köteles a díjnak más módon történő megfizetéséről gondoskodni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Megrendelőt érintő költségekért.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatást GPS kiegészítő egységen keresztül veszi igénybe, úgy a Szolgáltató felszólítására köteles műszaki felülvizsgálat végett a Szolgáltató, vagy a szerelést végző cég telephelyét felkeresni. A műszaki felülvizsgálat elmaradása kizárja a Szolgáltató káresemény esetén bekövetkező esetleges felelősségét. A műszaki felülvizsgálat költsége a Szolgáltatót, a garanciaidőn túl beszerelt, vagy kicserélt alkatrészek költsége a Megrendelőt terheli.
 • A mobil telefonos alkalmazás, mint az e-matrica érvényesítési rendszer használata
  Az e-matrica megvásárlása érdekében a Szolgáltató által biztosított mobil telefonos alkalmazás, mint e-matrica érvényesítési felület jelszóval védett, az csak a Megrendelő által megadott jelszó ismeretében használható. Az alkalmazás a Google Play és az Apple Store honlapról tölthető le az e-matrica szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató által megadott jelszó felhasználásával. Az alkalmazás a Szolgáltató által megadott jelszó ismeretében korlátlan számban letölthető.
  Az alkalmazás, mint e-matrica érvényesítési felület útján vásárolt valamennyi e-matrica díját – abban az esetben is, ha az illetéktelen személy részéről keletkezik – érvényes eladásként köteles a Megrendelő megfizetni.

V. FEJEZET: A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE, FELFÜGGESZTÉSE

 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül a Megrendelő felé tett egyoldalú írásos tájékoztatás után azonnali hatállyal korlátozni vagy azonnali hatállyal felfüggeszteni, ide értve, de nem kizárólag azt az esetet, ha a Megrendelő határidőre történő fizetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni. A Szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása nem érinti a Szerződésben kikötött többi rendelkezést melyek változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
  A Szolgáltatás felfüggesztésre kerül, amennyiben a Megrendelő a teljesítésre nyitva álló határidő leteltétől számított 30 nap elteltéig sem teljesíti a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét. A Szolgáltatás újraindítására díj ellenében, az előzőleg megfizetni elmulasztott díj megfizetését követően van lehetőség.
 • Szünetel a Szolgáltatás, ha a Szolgáltatási szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik, így különösen, de nem kizárólag, ha Szolgáltató bármely okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtása körében vállalt kötelezettségeit.
 • Szünetel a Szolgáltatás a Megrendelő ilyen rendelkezése esetén is, a bejelentéstől a visszakapcsolásra irányuló kérelemben meghatározott időpontig. A visszakapcsolás díját a Megrendelő köteles megfizetni.
 • A Szolgáltatás felfüggesztésével, kimaradásával, szünetelésével kapcsolatosan okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • VI. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 • A Szolgáltatási szerződés megszűnik, ha a Felek közösen ebben állapodnak meg.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést a 4.1.3. pont által meghatározottak szerint azonnali hatállyal felmondani.
 • A Szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik abban az esetben, ha a Megrendelő a GPS kiegészítő egységen, vagy a mobil telefonos alkalmazáson végzett bármilyen beavatkozás következtében a Szolgáltatást vagy annak minőségét a Megrendelő bármilyen módon befolyásolja és ezt írásbeli felszólításra sem szünteti meg.
 • A fenti 6.2. és 6.3. pontba foglaltak alapján a Szolgáltatási szerződés megszűnésének napja az írásbeli felszólításban megjelölt és eredménytelenül eltelt határnapot követő nap.
 • Az Szolgáltatási szerződésnek a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.
 • A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtását írásban, indokolás nélkül, a tárgyhó végétől számított harminc napos felmondási idővel bármikor felmondhatja. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondási idő lejártáig fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását kiegyenlíteni.
 • A Szolgáltatási szerződés megszűnésekor Szolgáltató az utolsó tárgyidőszakra vonatkozó számlát, valamint a Szolgáltatás alapján járó még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld a Megrendelő részére.
 • A Szolgáltatási szerződés megszűnésére tekintet nélkül a Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, fennmaradó szolgáltatási díjat a számla kiállításától számított 8 napon belül kiegyenlíteni.
 • A Szolgáltatási szerződés megszűnik, ha a Szolgáltató szolgáltatási jogosultsága bármely okból megszűnik, illetve úgy kerül módosításra, hogy az a Szolgáltatási szerződés teljesítését és így a Szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató számára lehetetlenné válik.
 • A Szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató a Megrendelővel csak abban az esetben köt új szerződést, ha a Megrendelőnek vele szemben díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi Szolgáltatási szerződés megszűnését nem a Megrendelő hibájából eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő vagy a Számlafizető a korábbi tartozását csak jelentős késedelemmel (legalább 2 hónappal az esedékességet követően) egyenlítette ki, úgy a Szolgáltató jogosult az újabb szerződés Szolgáltató általi megkötését a Megrendelő által a Szolgáltatási szerződés aláírását megelőzően teljesítendő, külön feltételekhez kötni.
 • Szolgáltató a Szerződést a Megrendelő szerződésszegése esetén írásban mondhatja fel. Felmondását indokolni köteles. A Szolgáltató a felmondást megelőzően írásban köteles felszólítani a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a szerződésszegés megszüntetésére biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a szerződés azonnali hatállyal felmondható. A jelen pontban foglaltak alkalmazása mellőzendő, amennyiben a Megrendelő szerződésszegése a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásában, illetőleg a jelen Szolgáltatási szabályzat 8.8. pontjában rögzítettek megsértésében áll. Amennyiben a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltakat Szolgáltató megszegi, úgy ennek alapján a Megrendelő kizárólag a jelen Szerződést jogosult megszüntetni – azaz a jelen Szerződés alapján alkalmazható jogkövetkezmények nem terjeszthetők ki a Felek között más szolgáltatások tárgyában fennálló szerződésekre.
 • A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. A Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 4.1.9., 4.1.11., 4.2., 7.1-7.6, 8.6, 8.7, 8.8, pontokban foglalt tilalomra utaló bármilyen jelet észlel, vagy egyébként a Szolgáltatásra vonatkozó szabályok ezt lehetővé teszik.
 • A Szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek teljesítése (pl. számlatartozás megfizetése) alól.

VII. FEJEZET A BIZTONSÁGRÓL

 • A Megrendelőnek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell eszközölnie annak érdekében, hogy a szerződött szolgáltatást jogosulatlanul ne lehessen használni.
 • Tilos megpróbálni jogosulatlanul bejutni bármelyik a Szolgáltató rendszerében lévő számítógépre, hálózatra vagy más felhasználó jogosultságát megszerezni („cracking”). Ez a teljesség igénye nélkül, kiterjed az adatokhoz való illetéktelen hozzáférésre, olyan felhasználói jogosultság vagy számítógép használatára, melyhez nem adtak kifejezetten engedélyt, valamint a mobil parkolási szolgáltatás esetleges biztonsági réseinek keresésére („probing”).
 • A biztonság lerombolását, biztonsági rések felderítését és kihasználását célzó programok használata tilos. Ilyen eszközök például a jelszókitaláló programok, jelszófeltörő programok, „network probing” eszközök.
 • Tilos kísérletet tenni arra nézve, hogy egy másik felhasználót, számítógépet vagy hálózatot zavarjunk a szolgáltatás igénybevételében, illetve szolgáltatás nyújtásában (DoS – azaz Denial of Service – támadások). Ez többek közt vonatkozik a hálózatok „elárasztására” („flooding”), egy hálózat vagy szolgáltatás túlterhelésére tett szándékos kísérletre, valamint egy számítógép összeomlasztására („crash”) tett kísérletre.
 • Azok a felhasználók, akik a rendszer, vagy a szolgáltatás biztonságát sértik meg, büntetőjogi és polgári felelősségre vonás lehetőségének teszik ki magukat. Tilos nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés megkísérlése) a Szolgáltató hálózati infrastruktúrájához és magánhálózatához is.
 • Tilos a nem engedélyezett hozzáférés (vagy hozzáférés megkísérlése) olyan információhoz, melyet másnak szántak.

VIII. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszenek, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül, békés úton rendezzék.
 • A Felek között létrejött szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre a jelen Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételei, az AASZ részletese feltételei, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt., illetőleg a NÚSZ által kiadott általános szerződési feltételek és egyéb előírások rendelkezései irányadók.
 • A Szolgáltatási szerződés – a Szolgáltató részére biztosított egyoldalú módosítás lehetőségén kívül – csak írásban módosítható.
 • A Megrendelő a Szolgáltatást köteles rendeltetésszerűen használni. A Megrendelő az AASZ-ban foglaltak szerint gondoskodik arról, hogy a rendszert kizárólag az általa felhatalmazottak kezeljék, beavatkozásokat a rendszeren keresztül csak az általa kijelölt illetékes személyek végezhessenek, valamint biztosítja, hogy az üzenetek küldésével kapcsolatos információkat csak ilyen személyek ismerhessék meg. A Megrendelő a rendelkezésére bocsátott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
 • A Megrendelő kötelessége és felelőssége az ügyfél oldali adatvédelem biztosítása, a jelszavak karbantartása és védelme, az adathozzáférés felügyelete, az adatok biztonsági másolatainak elkészítése, tárolása, kezelése, és minden egyéb, az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos feladat ellátása.
 • A Szolgáltatás továbbértékesítésére a Megrendelő nem jogosult.
 • E szabályoknak a Megrendelő általi megsértése a Szerződés azonnali hatályú felmondását, továbbá az ehhez fűződő polgári jogi szankciók érvényesítését vonja maga után.
 • A Megrendelő a szolgáltatás működőképességével kapcsolatos hiba bejelentést a hét minden napján, 0.00-24.00-ig, a +36 30 933 3446 telefonszámon teheti meg. A Szolgáltató munkanapokon 09:00 és 16:00 között biztosítja az úgynevezett hotline supportot, melynek keretén belül a Megrendelő jogosult a felmerült technikai, ill. a rendszer használatával kapcsolatos egyéb problémák bejelentésére. A szóbeli bejelentést a Megrendelő köteles haladéktalanul- írásban is megerősíteni a +36 1 555 4499 fax számon. A telefonos bejelentés időpontja és a bejelentés szövege rögzítésre kerül. A Szolgáltató az írásban érkezett bejelentést 15 napon belül írásban válaszolja meg.
 • A bejelentéskor a Megrendelőnek közölnie kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a bejelentő személyi adatait (nevét, címét, telefonszámát), cégnevet, a vélt működési hiba jellegét leírását konkrét adatokkal, az érintett szolgáltatások azonosítóját, a gépjármű rendszámát, valamint az észlelés időpontját. A Szolgáltató a bejelentést követően hibajegyszámot közöl a Megrendelővel. Nem tekinthető bejelentésnek, ha a fenti adatokat a Megrendelő hiányosan adja meg.

Jelen ÁSZF, 2020. november hó 1. napjától hatályos

1. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató fogyasztók részére

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az AUTO SECURIT Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerintaz alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, azonban jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincsen.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az AUTO SECURIT Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az AUTO SECURIT Zrt. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az átadástól számított 12 hónapon keresztül a kijavítás, vagy csere, ennek lehetetlensége esetén árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

2. számú melléklet

SMART RENT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI

 • Alapfogalmak
 • Szolgáltatás
  A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltétele, hogy Megrendelő Szolgálatótól megrendelje a Smart Rent szolgáltatást, továbbá Megrendelő által megjelölt gépjármű típus(ok)ra vonatközóan a Szolgáltató típusvizsgálatot folyatasson le. A típusvizsgálathoz a meghatározott típusú gépjárművet/gépjárműveket – amennyiben előzetesen Szolgáltató az adott gépjármű típusra vonatkozóan nem folytatott ilyen típusú vizsgálatot, vagy a gépjármű szoftverének frissítése miatt szükségét látja – Megrendelő díjmentesen Szolgáltató rendelkezésre bocsássa.
  A Smart Rent kiegészítő szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott más szolgáltatásoktól teljes mértékben elkülönülő szolgáltatás, az a Szolgáltató által nyújtott alapszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás azzal, hogy bármely szolgáltatás esetleges hibája alapján alkalmazható jogkövetkezmények kizárólag e szolgáltatásrész tekintetében következnek be, illetőleg alkalmazhatók, azok nem érintik a többi szolgáltatást, illetőleg annak teljesítését. A szolgáltatások oszthatóságára tekintettel Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést semmilyen alapon nem jogosult visszautasítani, illetőleg a szerződésszegés jogkövetkezményeit más szolgáltatásokra is kiterjedően alkalmazni.
 • A Szolgáltatás igénybevételének minimális feltételei:
  1. A Smat Rent szolgáltatás igénybe vétele érdekében a Megrendelő által üzemeltetett okostelefon mobilinternet és Bluetooth kommunikációra alkalmas legyen, valamint megfeleljen a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges verziónak. A Szolgálató által kijelölt a Smart Rent szolgáltatás nyújtására Megrendelő által feljogosított gépjármű használók/vezetők mobiltelefonja alkalmas legyen az ehhez szükséges alkalmazás futtatásához, továbbá aktív mobilinternet és Bluetooth kommunikáció biztosított legyen.
  2. A Smart Rent szolgáltatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy Megrnedelő által biztosított gépjármű feleljen meg Szolgáltató típusvizsgálatán.
  3. A Smart Rent szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő köteles gondoskodni a gépjármű speciális használatból adódó, szükségesnek tartott biztosítási jogviszony vizsgálatáról, a szükséges szerződések megkötéséről, melyek megfelelnek a szolgáltatás igénybevételé jellegéhez. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem biztosító, és biztosítási tevékenységet sem végez, így a gépkocsira vonatkozóan a szükséges Casco és Tevékenységi biztosítás megkötése a Megrendelő feladata, annak elmaradása, vagy nem megfelelő tartalommal történt megkötése esetén a Szolgáltató a keletkezett károkért nem felel. A Megrendelő ugyancsak tudomásul veszi, hogy a felügyelt gépkocsi használata során bármely személynek, vagy a felügyelt gépkocsiban (beleértve az abban található vagyontárgyakat is) okozott, vagy bekövetkezett károkra vonatkozóan a szolgáltatónak semilyen térítési felelőssége, kötelezett nincsen és a szolgáltatási díj nagysága kifejezetten erre figyelemmel került meghatározásra.
  4. Érvényes és hatályos Szolgáltatási szerződés a Szolgáltatóval
  5. Semmilyen jogalapon és jogcímen nem áll fenn Megrendelő oldalán fizetési késedelem, vagy egyéb szerződésszegés a Szolgáltatóval szemben
 • Szolgáltató
  Az AUTO SECURIT Zrt. (székhelye: 11039 Budapest, Szentendrei út 407. szám; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044381), amely a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatásra irányuló jogszabályi és szerződéses felté-telek alapján jogosult jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.
 • Megrendelő
  Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a szolgáltatási szerződés, valamint a jelen szolgáltatási szabályzat alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. A Megrendelő egyetemlegesen felel a Számlafizetővel a szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Megrendelői oldalon külön Számlafizető is szerződő félként részt vesz, akkor a jelen szabályzat értelmezése során a Megrendelő meghatározás alatt szükség szerint a Számlafizetőt is érteni kell.
 • Számlafizető
  Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás ellenszolgáltatását teljesíteni köteles. A Számlafizető egyetemlegesen felel a Megrendelővel, a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Megrendelői oldalon külön Számlafizető is szerződő félként részt vesz, úgy a jelen szabályzat értelmezése során a Számlafizető meghatározás alatt szükség szerint a a Megrendelőt is érteni kell.
 • GSM Szolgáltató
  Az a jogi személy, aki a távfelügyeleti szolgáltatás biztosításához szükséges SIM kártyát és a GSM szolgáltatást biztosítja.
 • A Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
  A Szolgáltató a Szolgáltatást a jelen szolgáltatási szabályzat, valamint a Felek által aláírt, GPS alapú szolgáltatások tárgyában létrejött Szolgáltatási szerződés alapján, annak kiegészítő szolgáltatásaként nyújtja a Megrendelő részére, aki köteles a szolgáltatási szabályzat és szerződés feltételeit tiszteletben tartani. Valamennyi – a Szerződés alapján a Feleket megillető – jog és kötelezettség a Felek által kötött Szolgáltatási szerződés (a jelen Szolgáltatási Szabályzatban úgy is, mint: Szerződés, Szolgáltatási szerződés), a jelen Szolgáltatási Szabályzat, a Szolgáltatásra, annak igénybe vételére és értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó általános szerződési feltételek együttes tartalma alapján értelmezhető.
 • Díjszabás
  Felek a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltatót megillető díjakat, azok érvényesítésére irányadó szabályokat a Szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a jelen szabályzat rögzíti.
  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díjszabás feltételeit a Szolgáltató időről időre egészben, vagy részben egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint írásban, a Mobil Szolgáltatási szerződésben a Megrendelő által megadott e-mail címre megküldött e-mail üzenet útján értesíti. Amennyiben a Megrendelő a módosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani. A díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha a Megrendelő ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
 • A Szolgáltatási Szabályzat célja, és szabályozási köre
 • A Szolgáltató a Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Felek jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges feltételeket, körülményeket.
 • A Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételei és az AASZ rendelkezései a Felek között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Emellett a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.
 • A Szolgáltatási Szabályzat közzététele
  A Megrendelő a Szolgáltatási Szabályzat általános szerződési feltételeit és az AASZ rendelkezéseit a Szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban elfogadta. A Szolgáltatási Szabályzat és az AASZ Megrendelő által történő elfogadása a Szolgáltatási szerződés hatályba lépésének előfeltétele. A Szolgáltatási Szabályzat megfelelő közzétételének számít az internetes felületen történő közzététel. Az internetes közzététel a www.skyguard.hu, valamint www.obucity.hu honlapokon történik. A Szolgáltatási szabályzat, illetőleg annak módosítása a közzététellel lép hatályba.
 • A Szolgáltatási Szabályzat hatálya
  A Szolgáltatási Szabályzat mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.
 • FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE

  Olvasson autós híreket és érdekességeket a nagyvilágból!

  Regisztrálok

 • ×

  Közlemény

  Az Auto Securit Zrt. cégjegyzékszáma: (Cg.01-10-044381; székhelye: 1039 Budapest, Szentendrei út 407. szám) az általa nyújtott, GPS és GPRS technológián alapuló szolgáltatásai tekintetében alkalmazott Általános Szolgáltatási Feltételeinek (ÁSZF) az I. fejezet 12.1. pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbi közleményt teszi közzé.

  Az Auto Securit Zrt. Általános Szolgáltatási Feltételeinek (ÁSZF) III. fejezet 3.1.2. pontja 2023. december hó 01. napi hatállyal módosításra került

  Budapest, 2023. december hó 01.

  Auto Securit Zrt.